Дискусия на тема "Дистанционното обучение – предизвикателства и възможности“ организира ОИЦ - Плевен

Съвместно с Центъра по дистанционно обучение при Медицинския университет бе организиран Ден на отворените врати

Областният информационен център (ОИЦ) в Плевен съвместно с Центъра по дистанционно обучение при Медицинския университет (МУ) организира на 18 май Ден на отворените врати и дискусия на тема "Дистанционното обучение – предизвикателства и възможности".

Експерти от различни професионални направления и ръководители от сферата на образованието и обучението с интерес се включиха в дискусията за възможностите и предизвикателствата, пред които се изправят организациите, решили да използват съвременните технологии и да предложат на своите клиенти дистанционна форма на обучение и самоподготовка. Поводът на 18 май представители на Техническия колеж в Ловеч, на Българо-германския център за професионално обучение, на професионалните гимназии по строителство и архитектура и по електроника и химични технологии в Плевен да се срещнат с екипа на Центъра по дистанционно обучение при Медицинския университет бе Денят на отворените врати, организиран от ОИЦ – Плевен. Събитието е част от националната кампания на Мрежата от информационни центрове за ЕСИФ в България „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ и от тазгодишната общоевропейска кампания „Европа в моя регион“. Идеята е устойчивите резултати от успешните проекти, реализирани на местно ниво с финансова подкрепа от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), да достигнат до повече хора.

Събитието бе открито от Николета Минчева, експерт „Комуникация и информация“ в ОИЦ – Плевен, която представи накратко акцентите и основните инициативи от кампанията. Деканът на факултет „Обществено здраве” проф. д-р Силвия Александрова-Янкуловска приветства участниците в дискусията, като подчерта необходимостта от такива срещи и готовността на екипа на Медицинския университет в Плевен да си сътрудничи с експертите от ОИЦ и да споделя опита си от успешното изпълнение на проекти, подпомогнати финансово от Европейския фонд за регионално развитие и от Европейския социален фонд. Три проекта от програмния период 2007-2013 г., чиито резултати се използват и към момента, има Университетът в Плевен, един договор е слючил Факултет "Медицина" през настоящия период.

Фокусът на Деня на отворените врати бе изграждането на университетския център за дистанционно обучение по съфинансирания от ЕСФ проект "Иновативно и съвременно образование в МУ-Плевен". Ръководителят доц. инж. Георги Цанев убедително представи тенденциите в съвременното обучение, които трябва да се адаптират към начина на живот на младите поколения и да се възползват от развитието на техниката и технологиите при спазване на всички нормативни уредби и стандарти за качество в образованието. Разговорът се съсредоточи около новата роля на преподавателите, отговорността им и натовареността при разработването на материалите за дистанционно обучение, мотивирането на обучаващите, разработването на софтуер, който да гарантира изискванията за провеждане на изпитите в България, както и на софтуер против плагиатство.

Друг акцент от Деня на отворени врати бе представянето на финансирания от ЕФРР проект "Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна среда в МУ-Плевен чрез подобряване на енергийната ефективност на учебните корпуси, осигуряване на достъпна среда и модернизация на библиотеката". Гостите се възползваха от възможността да посетят най-модерно оборудваната библиотека в Северозападна България, разполагаща с надеждна система за сигурност против кражби и център за дигитализиране на книгите. Седемдесетте модерно оборудвани места за читатели се оказват вече недостатъчни за работещите за Университета 400 преподаватели и около 2000 студенти. Директорът Габриел Георгиев с удоволствие показа всички придобивки за ползвателите на библиотеката и акцентира върху необходимостта непрекъснато да се развиват.

Споделеното в Деня на отворените врати донесе на организатори и участници нова информация, но и преживяване, зареждащо с енергия и нови идеи.

С тази инициатива приключиха кампаниите „Европа в моя регион – Плевен 2017“ и „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“, организирани от екипа на ОИЦ – Плевен, с които бяха отбелязани два юбилея: 60 години Европейски социален фонд и 10 години от приемането на България за пълноправен член в ЕС.