Общински съвет – Плевен заседава извънредно на 22 юни

Проект предвижда приобщаване на 90 необхванати деца от малцинствени етнически групи на възраст 4-6 години от Плевен и Бохот

Общинският съвет на Плевен се събира за извънредно заседание на 22 юни /сряда/ от 09,00 часа в зала „Гена Димитрова“. Дневният ред включва една единствена точка - предложение за одобряване на Споразумение за общинско сътрудничество, съгласно чл.59 и сл. от Закона за местното самоуправление и местната администрация и последващото му сключване.

Община Плевен, заедно с фондация „Образователно сътрудничество“ – София и ОУ „Антон Страшимиров“ – с. Бохот са партньори по проект „Букварче, бъди ми другарче“. Проектът е по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“. Проектното предложение на ОУ „Антон Страшимиров“ е одобрено и определено по съответния ред за финансиране, като бюджетната му стойност възлиза на 185 948, 00 лв. Проектът предвижда приобщаване на 90 необхванати деца от малцинствени етнически групи на възраст 4-6 години от Плевен и Бохот, за които българският език не е майчин, в подготовка за овладяване на български език и социализацията им преди приеман в група за предучилищна подготовка. Предвижда се и подготовка на деца от малцинствени етнически групи на възраст и 5-6 години, за които българският език не е майчин, за пълноценното им включване в образователния процес чрез допълнително занимания за овладяване на български език и други комуникативни и социални умения преди постъпване в първи клас. Проектът предвижда работа и за промяна нагласите на родителите към образователния процес и припознаване на образованието като ценност.

Във връзка с административните изисквания по подготовката за сключване на договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ за проекта е необходимо към момента на сключване на договора да е оформено по административния ред Споразумение за партньорство с всички партньори, в които ясно да са определени управленските и финансови отговорности на всеки, респективно да бъде представено и решение на Общински съвет – Плевен за това одобрение.