РДПБЗН – Плевен с препоръки за опазване на земеделските земи и реколта от пожари

Кампанията по прибиране на реколтата от житни култури в област Плевен предстои

С настъпването на летния сезон и увеличаване на температурите, зачести риска от възникване на пожари в земеделските земи. Кампанията по прибиране на реколтата от житни култури в област Плевен предстои.

За недопускане на произшествия Регионална Дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Плевен напомня следното:

- съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи се забранява изгаряне на стърнища и растителни остатъци в земеделските земи.

- съгласно чл. 137, ал. 3 от Закона за горите по време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии. 

За осигуряване на безопасността през пожароопасния сезон и на успешна жътвена кампания, РД ПБЗН – Плевен апелира към гражданите да спазват следните мерки за безопасност:

Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня. В дворовете палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.); Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти, защото те са едни потенциални причинители на пожарите в житни и горски масиви, поради небрежност; Да не се допуска паркирането на превозни средства и нощуването им покрай пътища, които минават в близост до складиран фураж, покрай посевите или през тях от настъпване на восъчна зрялост до прибирането на реколтата; Да не се палят стърнища, сметища или други отпадъци около селскостопанските имоти, горски масиви и вилни зони; Повишена пожарна опасност се крие и в хвърлянето на недобре изгасени цигари при преминаване покрай сухи треви или край засети земеделски площи. Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци; Да не се позволява на деца да играят с кибрит или други запалителни средства. Не забравяйте, че от запалвания в земеделските земи, пасища и др., много често пожарът се разпространява изключително бързо в горите! Горските пожари нанасят сериозни щети на околната среда. Те се разпространяват бързо на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за противопожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Характерно за горските пожари е това, че фронтът на пожара често променя посоката си (вследствия на вятъра и турболентните въздушни течения при пожар). Поради това за ликвидирането им се изискват значителни сили и средства. Пожарната статистика показва, че в 1 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, а в останалите 99 на сто причина за огнените бедствия е била човешката небрежност. За да опазим зеленото богатство на страната от пожари, стриктно трябва да спазваме противопожарния ред в горите.  

Особено бдителни по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да сме както в гората, така и в близост до залесени площи. Горската постеля от изсъхнали листа и треви е леснозапалима дори от сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие като например хвърлена кибритена клечка, което допринася за бързото разпространение на горенето. Съгласно Закона за МВР при установяване на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и горите се налагат глоби в размер от 200 до 2000 лева.

При откриване на признаци на запалвания и пожар в полето търсете най-бързата възможност за подаване на сигнал на тел. 112 или най – близкото управление на МВР.