Общински съвет - Плевен заседава на 30 май по дневен ред от 51 точки

Плевен

29-05-2024, 16:58

Снимка:

ОбС

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Съветниците ще обсъждат промени в две от общинските наредби

Общински съвет - Плевен се събира за заседание в четвъртък, 30 май, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на съветниците включва 51 точки, последните четири от които са питания от общински съветници. Заседанието на Общинския съвет ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg/.

Първа и втора точка в дневния ред са предложения за промени в две от действащите общински наредби - Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и Наредба № 38 за стимулиране на раждаемостта на територията на общината. Предложените промени в Наредба № 7 е във връзка с новите условия при разпространението на информация в публичното пространство и начина на публикуване на обявленията за провеждане на публични търгове и конкурси. Предложените изменения в Наредба № 38 са за увеличение размера на еднократната парична помощ за част от разделите при спазване на изискванията на наредбата, за всяко новородено/осиновено до трето дете, включително. Предлага се наредбата в тази част да бъде допълнена и с нова категория, която да гласи: „…Еднократна финансова помощ за раждане на дете от майка, постоянен жител на община Плевен, която е редовен студент във висше учебно заведение - 600 лв.“

Трета точка в дневния ред на заседанието е предложение за еднократно социално подпомагане на граждани от община Плевен с терминална бъбречна недостатъчност, лекувани с диализни методи. Броят на болните с бъбречни заболявания в страната се оценява на около 500 000 - 600 000 човека. Лицата, лекувани с диализни методи, са 4 000 души, на средна възраст 60,3 години. Голяма част от тях се издържат единствено с пенсия по болест, която е под минималната работна заплата, се посочва в мотивите на предложението. По тази причина в много общини, включително и в област Плевен, се подпомага тази група болни, като размерът на помощта е между 100 и 150 лв. месечно.

Заседанието ще продължи с обсъждане на изменение в Решение № 626 от 29.07.2021 г. на Общинския съвет, касаещо отпускане на заем от Фонда за органите на местното самоуправление и определяне на годишните базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2024 - 2025 г. Предложение относно утвърждаване на програми за развитие на търговските дружества с общинско участие за 2024 г. влиза като точка 6 в предварителния дневен ред.

Този месец Общински съвет – Плевен, ще разгледа предложения за определяне състав на Местна комисия за обществен ред и сигурност и за определяне на свой представител в комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове за Съвета на децата. Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето, който работи по изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Неговата цел е да бъде насърчено детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. В Съвета участват по двама представители - титуляр и заместник, на административните области в страната. Има 4 квоти за децата от уязвими групи и 1 квота за представител на децата, получили международна закрила в България. Прилагането на процедурата е разделено на три нива - общинско, регионално и национално.

       Майското редовно заседание включва още: Отчет за изпълнение на Програмата за развитие на туризма в Община Плевен за 2023 г.; Предложение за еднократно финансово подпомагане на спортен клуб „Детелина“ за хора, борещи се с диагноза остеопороза; Предоставяне безвъзмездно за управление на Регионална здравна инспекция на недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящи се в административната сграда на ул. „Д. Константинов“ № 23 в Плевен; Учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имоти за НЧ „Родолюбие-2018“, НЧ „Ракитин-1969“ в Плевен и за НЧ „Пробуда 1927“ – с. Мечка; Безвъзмездно прехвърляне на Църковно настоятелство при храм „Св. Николай“ – с. Ясен, на правото на собственост върху недвижим имот – частна общинска собственост в населеното място; Предложение за приемане на визия за новопридобит имот – жилищен блок в жк „Кайлъка“; др.

Последните четири точки в предварителния дневен ред са питания до кмета на Общината, относно: Поставяне на автоматични външни дефибрилатори; Предоставяне на информация на какъв етап са четирите проекта на стойност 13 733 500 лв.; Контрола по спазване разпоредбите на Наредба №2 за опазване на околната среда в общината; Реализацията на възможности за проектно финансиране на инвестиционни проекти за образователната инфраструктура в община Плевен.