Николай Абрашев проведе работна среща с министъра на околната среда и водите

Плевен

29-05-2024, 15:41

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Областният управител на Плевен запозна инж. Петър Димитров с някои нашумели проблеми в областта, както и с Плана за управление на парк „Кайлъка”

Николай Абрашев, областен управител на Плевен, беше на визита в София, за да проведе работна среща с инж. Петър Димитров, министър на околната среда и водите на Република България.

Абрашев запозна инж. Димитров с някои нашумели проблеми в областта, както и с Плана за управление на парк „Кайлъка”.

Стана ясно, че по отношение на острия проблем с безводието се работи по два лъча. Коментираха се проблемите, свързани с ограничаването на водоподаването за битови и стопански нужди, което се налага от станалите традиционни летни засушавания. Изтъкнато бе, че се работи по рехабилитация и изграждане на тръбопровод за отводняване на инфилтрационни ровове при шахтови кладенци при град Долна Митрополия и село Биволаре, община Долна Митрополия. На следващо място се поставя и по–амбициозната задача за рехабилитация на водопровода довеждащ вода от водоснабдителна група „Черни Осъм”.

Областният управител Николай Абрашев обсъди с министъра и въпроса по Плана за управление на ЗМ „Кайлъка”. Защитената местност е основно място за отдих и развлечения на жителите и гостите на град Плевен и областта. Общата площ е 999,00 ха, като преобладаваща по площ е публичната държавна собственост – 39,7%, следвана от частната –  28,5% и общинската публична собственост –  24,3%.

За целите на опазване на ландшафтното и биологичното разнообразие, устойчивото ползване на защитената местност, традиционно ползвана за краткотраен и продължителен отдих със създадена значителна материална база, бъдещото развитие на Защитената местност за нуждите на науката и екологичното образование, природозащитата и балансирано туристическо и рекреационно развитие, съгласно Закона за защитените територии, със Заповед № РД-206/28.03.2011 г. на Министъра на околната среда и водите е одобрен План за управление на Защитена местност „Кайлъка“ и Природна забележителност „Пещера Разбитица“.

Съгласно чл. 4 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, плановете за управление се актуализират на всеки 10 години по реда на глава трета от същата наредба. Съгласно §1 от допълнителните разпоредби на наредбата "актуализация на план за управление" е изготвяне, приемане или утвърждаване на нов план за управление.

Планиране на управлението и дейностите в ЗМ ”Кайлъка” според изискванията на природозащитното ни законодателство като значима защитена територия, част от Защитени зони ”Студенец” за опазване на дивите птици и опазване на природните местообитания е развитие на политиката на държавата чрез Областната администрация - Плевен за опазване и  планиране на защитени територии под нейно управление.

Основна предпоставка за актуализиране на настоящия План е необходимостта от разработване на План за управление, отговарящ на съвременните изисквания за прилагане на мерки за специализирано опазване на ландшафтното и биологичното разнообразие, устойчиво ползване на  защитена местност, традиционно ползвана за краткотраен и продължителен отдих със създадена значителна материална база, бъдещо развитие на ЗМ за нуждите на науката и екологичното образование, природозащитата и балансирано туристическо и рекреационно развитие.

Предназначението на Плана за управление е да бъде инструмент за управление на Защитената местност и Природната забележителност в съответствие с целите на природозащитата, регионалното развитие, рекреационни дейности в зони от ЗМ, баланса на интересите на различните собственици и стопани и координация на институциите и др. заинтересовани към които е насочен.

От провелата се среща стана ясно, че министърът на околната среда и водите е поел ангажимент за активно съдействие при разработването на Плана за управление на защитена местност „Кайлъка”.