Общински съвет - Плевен актуализира структурата и числеността на общинската администрация

Мисия

28-03-2024, 11:01

Снимка:

ОбС-Плевен

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Четири ресорни заместник-кмета, 9 дирекции, 28 отдела, с численост на администрацията 325 щатни бройки, т.е. намаляване на числеността с 35 щатни бройки

С 28 гласа „за“, 1 „против“ и 9 “въздържал се“ Общинският съвет на Плевен прие актуализиране на структурата и числеността на общинската администрация. Предложението, внесено от кмета на Общината д-р Валентин Христов, бе трета точка в дневния ред на днешното редовно заседание на съветниците. Основната цел на предложената и приета актуализация е да се подобри качеството и ефективността на управлението, отбеляза при представяне на предложението д-р Христов.

Досега администрацията на Община Плевен бе с три ресорни заместник-кмета, 11 дирекции, 29 отдела и 2 сектора, с численост 360 щатни бройки. В администрацията в кметствата и населените места са обособени още 79 щатни бройки, или обща численост 439 щатни бройки.

След дебат в залата и последвало гласуване бе приета следната актуализация:

- Четири ресорни заместник-кмета, 9 дирекции, 28 отдела, с численост на администрацията 325 щатни бройки, т.е. намаляване на числеността с 35 щатни бройки /9.75 %/;

- Администрацията в кметствата и населените места се запазва 79 щатни бройки, при което общата численост на общинската администрация става 404 щатни бройки;

- Новата позиция „заместник-кмет“ е с ресор „Обществен ред и сигурност“. Обособяването й е продиктувано както от необходимостта за адекватно структуриране, така и от специалните разпоредби в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, Закона за защита при бедствия и Закона за противодействие на тероризма.

Разпоредбата на ЗМСМА регламентира изискване Общинският съвет даопредели само общата численост на администрацията в общината. В рамкитена така утвърдената обща численост се запазва възможността кметът на Общината да правипромени в числеността на отделните административни звена при служебна необходимост. Тези промениняма да се отразяват на разходите за заплати на персонала, определени с приетия общински бюджет.

Административните звена в структурата на общинската администрация са разпределени,съгласно Закона за администрацията, в обща и специализирана администрация. Дирекциите в специализираната администрация са с численостминимум 11 служители, а обособените в тях отдели – сминимум 6 служители.

Съгласно Закона за администрацията, административното ръководство на общинскатаадминистрация се осъществява от секретаря на Общината. Той ръководи администрацията, координира и контролира административните звена за спазване на нормативните актове и законовите разпореждания на кмета на Общината, отговаря за планирането и отчетността приизпълнение на ежегодните цели на администрацията.

По звена приетата структура е, както следва:

I. Структурни звена на пряко подчинение на кмета на Общината:

- Главен архитектна Община Плевен - ръководи, координира и контролира дейностите поустройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината и издаваадминистративни актове, съобразно правомощията, предоставени му по Закона за устройство натериторията;

- Отдел „Отбранително-мобилизационна подготовка и информационна сигурност” - наименованието на отдела е в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили. Началникътна това звено изпълнява функциите на Секретар на Общинския съвет по сигурност, предвиден в Закона за отбраната и въоръжените сили. Същото звено следва да изпълнява и функции поЗакона за защита на класифицираната информация и защита от кибератаки;

- Отдел „Вътрешен одит”- задължително структурно звено съгласно Закона за вътрешнияодит в публичния сектор;

- Отдел „Местно самоуправление” - съгласно ЗМСМА, подпомага и организирацялостната дейност на Общински съвет - Плевен;

- Отдел „Финансов контрол и методология”- осъществява дейностите по предварителенконтрол за поемане на финансови задължения и извършване на разходи и даване на методическиуказания по прилагане на действащото законодателство, касаещо дейността на общинските структури;

- Отдел „Информационни технологии"- отговаря за информационно-техническотообезпечаване на дейността на администрацията.

 

II. Структурни звена на пряко подчинение на заместник-кмета по финансово-стопански дейности:

Дирекция „Финансово-стопански дейности”- структурирана е в четири отдела: отдел„Финансово-счетоводно обслужване”, отдел „Бюджет”, отдел „Управление на собствеността” и отдел„Стопански дейности и защита на потребителите”;

Дирекции „Човешки ресурси'”- води и съхранява личните досиета на служителите вОбщинската администрация. Извършва вписвания, поддържа, актуализира Административниярегистър. Изготвя ведомости за заплати на администрацията, кметските наместничества, Общинскиясъвет и лицата, работещи по програми и мерки за заетост. Координира и обобщава изготвянето наежегодните стратегически цели и Годишния доклад за дейността на администрацията. Разработва,организира и координира съвместно с териториална Дирекция „Бюро по труда“ изпълнението напрограми за временна заетост. Поддържа текущата изискуема информация в Единната информационна система на управление на човешките ресурси в държавната администрация, както испазване на Наредбата за административния регистър;

Дирекция „Приходи от местни данъци и такси”- установява,обезпечава и събира местните данъци и реда по реда на ЗМДТ и ДОПК;

Дирекция „Правно-нормативно обслужване, обществени поръчки н проекти”- включватри отдела: отдел „Правно и нормативно обслужване", отдел „Обществени поръчки” и отдел „Проекти”.

 

II. Структурни звена на пряко подчинение на заместник-кмета по хуманитарни дейности:

Дирекция „Хуманитарни дейности"- структурирана е в четири отдела: отдел „Образованиеи младежки дейности”, отдел „Култура и туризъм”, отдел „Здравеопазване и социални дейности”и отдел „Спорт“.Експертите от дирекцията координират дейността на общинските училища, детски градини,център за работа с деца, Ученическа спортна школа, средношколско общежитие, в които сеорганизира образователно-възпитателния процес в съответствие със Закона за предучилищното иучилищно образование.

 

III. Структурни звена на пряко подчинение на заместник-кмета но териториално развитие:

Дирекция „Устройство на територията"– структурирана е в четири отдела: отдел „Териториално и селищно устройство и културно наследство”, отдел „Кадастър и регулация”, отдел „Строителен контрол” и отдел „Техническо обслужване”;

Дирекция "Строителство, техническаинфраструктура и екология" - структурирана е в три отдела:отдел „Строителство”, отдел „Техническа инфраструктура” и отдел „Екология”.

 

IV. Структурни звена на пряко подчинение на заместник-кмета по обществен ред исигурност:

Дирекция „Обществен ред и сигурност” - структурирана е в два отдела: отдел „Инспекторат” и отдел „Невъоръженаохрана”.

 

V. На пряко подчинение на секретаря на Община Плевен са еднадирекция и три самостоятелни отдела:

Дирекция „Гражданска регистрация и обредни дейности” - отговаря за съставянето на актовете за гражданско състояние, регистрациите по постоянен инастоящ адрес, издаване на всички видове удостоверения, съгласно Закона за гражданскатарегистрация, Семейния кодекс, Закона за българското гражданство и други нормативни актове.Съхранява всички регистри по гражданско състояние в община Плевен. Актуализира избирателнитесписъци при всички видове избори. Съхранява и актуализира регистрите на гробищните парцели итяхното състояние в община Плевен.

Отдел „Връзки с обществеността, протокол и канцелария” - самостоятелен отдел, койтоизпълнява функциите си съгласно разпоредбите на ЗМСМА, Закона за държавния протокол, Закона загерб на Република България, Закона за държавния печат и националното знаме и др. Функциите на товазвено са пряко свързани с осъществяваната от Кмета на общината политика, както и политиката поосъществяване на обратна връзка с обществото и протоколните функции на Общината. В отдела се изпълняват и дейности по административно-техническото обслужване наръководството на общината.

Отдел „Административно обслужване” - осъществява обслужването на гражданите напринципа „едно гише”, цялостното деловодно обслужване и функциониране на общинския архив.

Отдел „Техническо осигуряване” - обезпечава дейностите по транспортно обслужване иподдръжка на сградите на Общинската администрация /шофьори, хигиенисти, снабдител и др./.

Съгласно така приетото решение, Общински съвет - Плевен възлага на кмета на Общината в срок до 1 май 2024 г. да утвърди длъжностно разписание наадминистрацията в съответствие с приетата структура и численост.