Постоянните комисии в Общински съвет - Плевен заседават днес и утре

Мисия

25-09-2023, 14:13

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Редовното заседание на Общински съвет - Плевен е насрочено за 28 септември (четвъртък)

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, заседават днес и утре /25 и 26 септември/, по предварително изготвен график. Заседанията се провеждат в Заседателната зала в сградата на Община Плевен и в ст. 36 /кабинета на Председателя/.

25 СЕПТЕМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/

Днес заседават пет от постоянните комисии - ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност", ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика", ПК по „Стопанска политика и транспорт“, ПК по „Бюджет и финансова политика" и ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“.

ПК по "Култура, вероизповедания и международна дейност" с председател Петя Василева заседава от 13,00 ч. Комисията разгледа: Предложение за промяна на Решение №834 от 31 март 2022 г. на Общинския съвет, касаещо включване на Общината като член в Европейска група за териториално сътрудничество (ЕГТС); Искане за организиране на изложба и осветяване на фасада на сграда с обществено значение в Плевен; Даване съгласие за извършване на строителни дейности в Регионалния исторически музей.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика" с председател Владислав Монов заседава от 14,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен. Дневният ред е от 12 предложения, сред тях са: Безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорта на помощен терен - тренировъчно игрище, на ул. „Пиер Кюри“ №5 в Плевен; Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Съюз на математиците в България” за нуждите на СМБ - секция Плевен, върху недвижим, нежилищен имот - партерния етаж на ул. „Вардар”№9; Предоставяне безвъзмездно за управление на Областна дирекция на МВР за нуждите на Второ РУ на недвижим нежилищен имот в жк „Сторгозия”; Даване съгласие за застраховане на недвижим имот, частна общинска собственост; Искане от фондация за предоставяне на общински имот за дейността й; и др.

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ с председател Христослав Михайлов заседава от 15,00 ч. в ст.36 по дневен ред от четири точки. Съветниците ще разгледат предложение за възлагане на представителство и мандат за гласуване от името на Община Плевен в извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Плевен, насрочено за 10 октомври. Комисията ще се запознае и с искане от група граждани за откриване на нова автобусна линия с маршрут хотел „Кайлъка“ - Жп гара, и предложение от група съветници на БСП за нова електробусна линия с маршрути Плевен - Опанец и Плевен – Брестовец

ПК по „Бюджет и финансова политика" с председател Пепо Петков заседава от 15,30 ч. по 9 точки. На заседанието ще бъде разгледана актуализираната бюджетна прогноза за 2024 - 2026 година, за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Плевен, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за същия период. Дневният ред включва и разглеждане на предложение за даване на съгласие за предоставяне под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд - полски пътища и нефункциониращи напоителни канали, проектирани в плана за земеразделяне и включени в масивите за ползване за стопанската 2023/2024 година, и определяне на цена за ползването на тези имоти.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ със зам. - председател Генади Динков заседава от 16,00 ч. Комисията ще разгледа: Предложение за безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорта на помощен терен - тренировъчно игрище в Плевен; Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Съюз на математиците в България”, за нуждите на СМБ - секция Плевен, върху недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост; Предоставяне безвъзмездно за управление на Областна дирекция на МВР - Плевен за нуждите на Второ РУ, на недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, в жк „Сторгозия”; Искане от фондация на общински имот за дейността й.

26 СЕПТЕМВРИ /ВТОРНИК/

Във вторник заседават четири от комисиите - ПК по „Устройство на територията, екология, земеделие и гори“, ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм", ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ и ПК по "Здравеопазване и социална политика".

ПК по „Устройство на територията, екология, земеделие и гори“ с председател инж. Йордан Василев заседава от 14,00 ч. по дневен ред от 22 предложения. Сред тях са: Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2024 - 2026 г.; Даване на съгласие за предоставяне под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд; Предложение за проект за „Уличен водопровод от ОК 981 към УПИ VІ-651.708 по ул. „Българска авиация“; Приемане на схема за разполагане на рекламно съоръжение; Предложения за изработване на проекти за подробни устройствени планове; Допускане частични изменения на Общия устройствен план (ОУП) на гр. Плевен; и др.

ПК по "Младежки дейности, спорт и туризъм" с председател Йордан Грижов заседава от 15,00 ч. Дневният ред на комисията включва обсъждане на безвъзмездно предоставяне по реда на Закона за физическото възпитание и спорта на спортен обект – частна общинска собственост, представляващ помощен терен – тренировъчно игрище, находящ се в гр. Плевен, ул. „Пиер Кюри“ №5.

ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Цветелин Горанов заседава от 16,00 ч., ще разгледа предложение за подпомагане на НЧ „Съгласие 1869“, гр. Плевен през 2023 год.

ПК по "Здравеопазване и социална политика" с председател доц. д-р Евгения Бързашка заседава от 17,00 ч. Съветниците ще се запознаят с предложение за организиране на изложба и осветяване на фасада на сграда с обществено значение в Плевен във връзка с Националната кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията „Да! За живот!“.