Одобриха проект на Община Плевен за ранна интервенция на деца с увреждания

Мисия

07-08-2023, 15:34

Снимка:

Община Плевен

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Срокът на изпълнение е 20 месеца, бюджетът е 391 153,00 лева

Подаденият от Община Плевен проект „Грижи и подкрепа за децата в община Плевен“ по процедура BG05SFPR002-2.003 БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА, Приоритетна ос Социално включване и равни възможности, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, беше одобрен на 31.07.2023 г. Срокът на изпълнение е 20 месеца, бюджетът е 391 153,00 лева. Чрез това финансиране ще се продължи работата на Центъра за ранна интервенция на уврежданията, който обслужва целева група от 1500 деца на възраст от 0 до 10 години.

Основните дейности по проекта са предоставяне на социални и/или интегрирани здравно-социални услуги и социално-здравни услуги за идентифицираната целева група на територията на 24-те населени места на община Плевен: Беглеж, Бохот, Брестовец, Бръшляница, Буковлък, Върбица, Горталово, Гривица, Дисевица, Коиловци, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Мечка, Николаево, Опанец, Пелишат, Радишево, Ралево, Славяново, Тодорово, Тученица, Търнене и Ясен. Обхванатите деца са общо 2 791 на възраст до 10 години, от тях 841 са на възраст до 3 години.

Услугите са следните:

- Предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години;

- Осъществяване на ранна диагностика на уврежданията и затрудненията в детското развитие с цел прилагане на навременна ранна интервенция, вкл. и в домашна среда;

- Предоставяне на интегрирани мобилни социално-здравни и образователни услуги на целевата група чрез индивидуални консултации със специалисти - логопед, психолог, рехабилитатор, специален педагог;

- Подпомагане на процеса по формиране на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа на бъдещи и настоящи родители и семейства;

- Информиране на най-уязвимите и маргинализирани общности в населените места в община Плевен относно профилактика и превенция за здравето, здравното обслужване, достъп до здравни грижи, имунизационния календар, превенция на ранни бракове и раждания, семейно планиране, подготовка за включване в образователната система;

- Повишаване на здравната култура на целевата група по отношение превенция на болестите при децата.

Чрез тези услуги ще се предоставят гъвкави мобилни здравно-социални услуги за деца и семейства в нужда с възможност за ранна интервенция, които поставят детето в центъра, отговарят в най-висока степен на неговите потребности, ангажират неговата активност и съдействат за предотвратяване на социалната изолация и загубата на независимост. За осигуряване на мобилността на услугите е на разположение пътнически 10-местен бус за обслужване на целевата група в домашна среда.