1437 лв. е средната месечна работна заплата в област Плевен

Мисия

08-06-2023, 10:15

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 586 лв., а за частния - 1 361 лева

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на март 2023 г. се увеличават спрямо края на декември 2022 г. и са 60.6 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Операции с недвижими имоти“, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Строителство“. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Добивна промишленост“, „Култура, спорт и развлечения“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности през първото тримесечие на 2023 г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ - 26.0%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 17.9%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” - 14.7% и „Образование” - 10.2%.

В края на март 2023 г. най-голямо увеличение в процентно изражение на наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен в сравнение със същия период на предходната година се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Административни и спомагателни дейности“. Най- голямо намаление на наетите лица има в икономическите дейности „Добивна промишленост“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2023 г. е 1 422 лв., за февруари - 1 425 лв. и за март - 1 463 лв.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за област Плевен е 1 437 лв. и е по-висока спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. с 1.0%. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 586 лв., а за частния - 1 361 лева.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за област Плевен нараства с 16.7% в сравнение с първото тримесечие на 2022 година.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 10.8%, а в частния сектор - с 19.9%. Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2023 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” - 2 183лв.;

„Хуманно здравеопазване и социална работа” - 2 078 лв.;

„Държавно управление” - 1 814 лв.;

„Образование” - 1 723 лв.;

„Финансови и застрахователни дейности” - 1 653 лв.;

„Добивна промишленост” - 1 548 лева.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие област Плевен е на 14-то място по показател средна брутна работна заплата. Най-висока работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 2 603 лв., а най-ниска в област Видин - 1 238 лв. За наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 1 882 лв. - с 445 лв. по-висока от тази за област Плевен.