Читалища в община Плевен ще продължат да ползват безвъзмездно общински имоти

Мисия

24-11-2022, 12:19

Снимка:

ОбС

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Общинският съвет на Плевен прие решенията единодушно на днешното си заседание

Три читалища в община Плевен ще продължат да ползват безвъзмездно общински имоти за развитие на своята дейност за нови 5 години. Общинският съвет на Плевен прие решенията единодушно на днешното си заседание и удължи срока на договорите на НЧ „Христо Ботев-1959” - гр. Плевен, НЧ „Просвета - 1923” - с. Ясен и НЧ „Наука 1927” - с. Брестовец.

В Община Плевен е постъпило писмено заявление от Мария Венкова - председател на НЧ „Христо Ботев-1959”, гр. Плевен със заявено желание за сключване на договор за учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим нежилищен общински имот - публична общинска собственост, находящ се на бул. ”Русе” №6. Имотът представлява самостоятелен обект в сграда със застроена площ 299 кв.м с предназначение за културна дейност, заедно с прилежащо сутеренно помещение с площ 255 кв.м. На НЧ „Христо Ботев - 1959” е учредено безвъзмездно право на ползване върху същия имот за срок от 5 години, съгласно договор от 6 декември 2017 г. Договорът изтича на 6 декември тази година.

В полза на НЧ „Просвета - 1923” - с. Ясен има учредено безвъзмездно право на ползване върху имот - публична общинска собственост, представляващ масивна двуетажна сграда за култура и изкуство - Културен дом, със застроена площ 382 кв.м в населеното място. Правото на ползване е за срок от 5 години, съгласно договор от 08.12.2017 г. Договорът изтича на 8 декември тази година. В Община Плевен е постъпило заявление от Янита Коцева - председател на читалището, придружено с удостоверение за актуално състояние на регистрацията и със заявено желание за сключване на нов договор за учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижимия нежилищен имот.

В Община Плевен е постъпило писмено заявление и от Галя Русанова - председател на НЧ „Наука 1927” - с. Брестовец, за сключване на договор за учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим нежилищен общински имот - публична общинска собственост. Имотът представлява масивна двуетажна сграда за култура и изкуство със застроена площ 397 кв.м с изключение на едно помещение с площ 16,50 кв.м, находящо се на първия етаж. Сградата се намира в поземлен имот по регулационния план на с. Брестовец. На НЧ „Наука 1927” има учредено безвъзмездно право на ползване върху същия имот за срок от 5 години, съгласно договор от 8 декември 2017 г. Договорът изтича на 8 декември тази година.

И в трите решения, приети днес от Общински съвет - Плевен за удължаване срока на договорите за безвъзмездно право на ползване на общинските имоти за читалищна дейност, се посочва, че всички консумативи и разноски за поддържането им ще бъдат за сметка на ползвателите.