32 точки в октомврийската сесия на Общински съвет - Плевен

Новините

27-10-2022, 06:50

Снимка:

архив

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Общинският съвет се събира днес за октомврийското си заседание от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова.

Предварителният дневен ред включва 32 предложения.

Дневен ред:

1. Предложение относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023 – 2025 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Плевен, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за същия период.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно средствата, предоставени на Община Плевен с ПМС №326 от 12 октомври 2021 година за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно изменение на Приложение №17 от Решение №877/26.04.2022 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Милен Яков–ВРИД Кмет на Община Плевен

4.Предложение относно отчитане средствата за командировъчни разходи на Кмета на Община Плевен за периода 01.07.2022 г. – 30.09.2022 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно отчитане средствата за командировъчни разходи на Председателя на Общински съвет - Плевен за периода 01.07.2022 г. – 30.09.2022 г.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет - Плевен

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно актуализация на „Стратегическа карта за шум на град Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно провеждане на процедура/и по ЗОП за възлагане на услуга „Обществен превоз на пътници по автобусна линия София – Плевен, маршрутно разписание №15206/06.03.2006 г., от републиканската транспортна схема, от квотата на Община Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 

8. Предложение относно промяна в общинска транспортна схема.

Внася: Милен Яков–ВРИД Кмет на Община Плевен

9. Предложение относнодопълване списъка на обектите публична общинска собственост на територията на Община Плевен с обект „Детска градина Малина“ – с.Ясен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училищата на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „ЛИК – 1959“ – гр.Плевен върху общински недвижим имот, находящ се в гр.Плевен, ул. „П.Р.Славейков“ №23, актуван с АОС №41023/01.04.2015 год.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12.Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион, с площ 2,00 кв.м. на спирка за масов градски транспорт (читалище „Извор 1959“), ул. „Стефан Караджа“ №20, гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14.Предложение относно одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти по реда на чл.56 от ЗУТ и провеждане на тръжни процедури за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно допълнение в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Плевен през 2022 г., раздел ІІІ, точка Б. „Имоти, които Община Плевен има намерение да продаде“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно разглеждане и утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд „Жилища за продажба“, които да бъдат продадени на наематели, настанени в жилищата по административен ред и отговарящи на условията на Закона за общинската собственост и Наредба №18/2019 г. на Общински съвет – Плевен, както и определяне на продажни цени на жилищата.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно приемане решение по постъпило предложение от НАП – ТД София, за възлагане в собственост на Община Плевен на недвижим имот след проведена трикратна публична продан без определяне на купувач.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно закупуване на сгради, построени върху общински поземлен имот с идентификатор 53583.201.245 с административен адрес: с.Опанец, ул. „Трети март“ №23.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 05921.211.812 с площ 1090 кв.м., съставляващ УПИ Ів кв.5 по регулационния план на с. Бохот, община Плевен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 53583.201.187 – УПИ ХХV в кв.17, находящ се в с.Опанец, ул. Христо Сръбски №62 на собственика на законно построени върху имот сгради.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Плевен, ул. „Г.Кочев“ № 13, вх. Б, ет.7 ателие №6, предаставляващ обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.9.24, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

22. Предложение относно включване на ПИ с идентификатор 61426.135.16, намиращ се в землището на с.Радишево, местност Краище, с площ 7 240 кв.м., НТП „пасище“, категория на земята при неполивни условия – ІІІ, в Списъка на свободните имоти /пасища, мери и ливади/ за отдаване под наем от Общинския поземлен фонд, приет с Приложение №1 към Решение №805/24.02.2022 г. на Общинския съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

23. Предложение относно даване на съгласие за предоставяне под наем на земеделски имоти от общинския поземлен фонд – полски пътища и нефункциращи напоителни канали, проектирани в плана за земеразделяне и включени в масивите за ползване за стопанската 2022/2023 година, и определяне на цена за ползването на тези имоти.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

24. Предложение относно проект за „Абонатно отклонение за присъединяване на „Фотоволтаична електроцентрала до 100kW за продажба“ в ПИ с идентификатор 87597.301.838 по плана на с.Ясен, Община Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

25. Предложение относно Проект за „Кабелна линия 20 kV за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Фотоволтаична електроцентрала до 1 MW за продажба“ в ПИ с идентификатор 56722.651.692 по плана на гр.Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

26. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване заПИ 56722.12.11 в местността Русково бърдо в землището на гр. Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

27. Предложение относно разрешаване изработването на проект заПодробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на кабел 20 kV за нов трафопост за захранване на предприятие за белене на слънчоглед в поземлен имот с идентификатор 55765.311.29, местност „Общинска мера“, з-ще с. Пелишат, община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

28. Предложение относно разрешаване изработването на проект заПодробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на водопровод до поземлен имот с идентификатор 55765.311.29 в местността „Общинската мера“ в землището на с. Пелишат.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

29. Предложение относно разрешаване изработването на проект за изменение наПодробен Устройствен ПланПлан за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 666.191, попадащ в границите на УПИ І-За жилищно строителство и гаражи, кв. 439 и 666.205, попадащ в границите на УПИ VІ - За жилищно строителство, гаражи, кв. 446 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

30. Предложение относно одобряване частично изменение на ОУП на гр. Плевен за ПИ 56722.651.162 – част от второстепенна улица западно от УПИ І-651.634, кв. 603 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

31. Предложение относно предложението за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори: 661.310,  667.533, 667.571,667.573, 667.574, 667.590, 667.925, 667.926, 667.927 и 667.930 попадащи в границите на УПИ I,УПИ II,УПИ XV, УПИ XVI в кв.57 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

32. Питане от Веселка Лилова – общински съветник от ПП „ГЕРБ“.