ВСС прие за сведение информация за възможността за командироване на магистрат в Районен съд - Плевен

Животът

12-10-2022, 15:22

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение информация от Комисията по атестирането и конкурсите за наличната възможност за оптимизиране на правораздавателния процес в Районен съд – Червен бряг, чрез командироване по реда на чл. 81, във връзка с чл. 240, ал. 3 от Закона за съдебната власт на Георги Алипиев - младши съдия в Окръжен съд – Плевен, с навършен едногодишен срок на назначение, на свободната длъжност „съдия“ в Районен съд – Червен бряг, без негово съгласие за срок от 3 месеца.

Информацията на КАК сочи, че при щатна численост от 4-ма съдии в Районен съд – Червен бряг, магистратите работят при натовареност по щат над средната за страната, като разглеждат месечно 44,79 дела при среден брой за страната 41,44. Свършените от тях месечно дела са 38,73, при средна натовареност за страната от 34,28 броя. С оглед наличието на 1 свободен щат в този съд, поради командироването на магистрат в друг орган на съдебната власт, показателите на действителната натовареност на съдиите са високи, а именно – 63,24 броя разглеждани дела месечно от 1 съдия при среден брой за страната 51,18 и 54,68 броя свършени дела месечно от 1 съдия при среден брой за страната 42,34.

Уточнено е, че съдия Алипиев има необходимия стаж, за да бъде командирован в районен съд по посочения ред и е изразено положително становище от административния ръководител на Окръжен съд – Плевен.