Отчетоха изпълнението на бюджета на Община Плевен за изминалото полугодие

Плевен

25-08-2022, 12:04

Снимка:

Община Плевен

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели за периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. бе представен днес за информация пред Общинския съвет. Изготвянето на справката е съгласно Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и указания на Министъра на финансите

Размерът на сборния Бюджет на Община Плевен за 2022 г., приет с Решение № 877 през м. април тази година от Общинския съвет, е 156 373 023 лв., от които 93 248 594 лв. за „делегирани от държавата дейности” и 63 124 429 лв. „местни приходи”. След корекции в резултат на допълнително предоставени средства от централния бюджет и други ведомства, към 30.06.2022 г., актуализираният бюджет на Общината възлиза на 167 452 937 лв.

Изпълнение на приходната част

Уточненият размер на Бюджета на Общината към 30.06.2022 г. е общо 167 452 937 лв., а отчетеното изпълнение - 65 356 016 лв., което представлява 39,03 % спрямо годишния план.

Изпълнението на данъчните приходи за отчетеното полугодие е 62,61 %., като постъпленията от по-важните приходи са:

- Данък върху недвижимите имоти - при годишен план 9 020 000 лв., изпълнението е в размер на 7 025 817 лв. /77,89 %/;

- Данък върху превозните средства - при план 5 700 000 лв. отчетеното изпълнение е 3 511 857 лв. /61,61 %/;

-  Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин - при план 6 000 000 лв. е отчетено изпълнение в размер на 2 537 965 лв. /42,30 %/.

При неданъчните приходи отчетеното изпълнение е 58,86 %, като при план 18 700 914 лв. постъпленията са 11 006 711 лв. Този раздел от приходната част е с 16,84 % относителен дял към всички приходи. Основно постъпленията са от общински такси, общото изпълнение на които към 30.06.2022 г. е 77,25 %. Планираните за годината 9 207 500 лв. приходи от общински такси са с изпълнение за полугодието в размер на 7 112 388 лв., като с най-голям относителен дял е постъплението от „Такса битови отпадъци”.

Взаимоотношенията с Републиканския бюджет са изпълнени на 55,19 %, като са постъпили 51 309 712 лв. при разчетени 92 975 398 лв. Субсидиите за „делегираните от държавата дейности” са с отчетено изпълнение 55,91 % или 47 170 751 лв. при планирани 84 375 301 лв. В частта „местни приходи” получените трансфери от Републиканския бюджет са 2 456 859 лв. от разчетените 3 650 500 лв. за годината.

Изпълнение на разходната част

Към 30.06.2022 г. от Бюджета на Община Плевен са извършени разходи в размер на 65 356 016 лв. Приоритетно са осигурени средства за заплати, осигурителни плащания, както и за издръжка на образователните, здравните и социалните заведения.

С най-висок относителен дял от всички разходи - 41,84 %, е функция „Образование“, като за периода са отчетени 27 347 582 лв. при планирани за годината 67 619 701 лв. Изпълнението на бюджета за тази функция спрямо уточнения годишен план е 41,36 % за „държавни дейности”, 56,75 % за „местни дейности” и 5,54 % за държавни дейности, дофинансирани с местни приходи. Финансирането на всички училища се организира чрез прилагане на системата на „Делегиран бюджет”.

За функция „Здравеопазване” изпълнението на Бюджета за полугодието спрямо уточнения годишен план е 35,21% - планираните 8 324 311 лв. са усвоени в размер на 2 931 333 лв.

За функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” отчетеното изпълнение на Бюджета към 30.06.2022 г. спрямо уточнения годишен план е 47,55 % за делегираните от държавата дейности, 42,74 % за местни дейности и 60,68 % за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи. В стойностно изражение при годишен план по бюджета 8 340 794 лв., отчетеното изпълнение е 3 842 046 лв. Като разходи за държавни дейности в тази функция се отчитат средствата за Регионален исторически музей, Регионален Военноисторически музей, Регионална библиотека „Христо Смирненски”, ХГ „Илия Бешков“ и Читалищата на територията на община Плевен.

В група „Физкултура и спорт” тук са отчетени 297 787 лв.

Капиталови разходи

Отчетените към 30.06.2022 г. средства от бюджета за инвестиции са в размер на 3 158 254 лв., а уточненият годишен план е 15 720 901 лв. Освен с бюджетни средства, капиталови разходи в Община Плевен през първото полугодие на 2022 г. са. извършени и със средства от Европейския съюз - 8 124 829 лв.