ОбС прие за сведение доклад как читалищата в общината стопанисват предоставената им общинска собственост

Мисия

26-05-2022, 12:57

Снимка:

ОбС

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Временната комисия, сформирана с решение на Общински съвет - Плевен преди месец със задача да провери как читалищата в общината стопанисват предоставените им за ползване общински имоти, представи своя доклад в местния парламент. Документът бе приет за сведение от съветниците.

В комисията с председател Цветелин Горанов - общински съветник, участват 9 души - петима представители на местния парламент /общинските съветници Мария Монова, Павлинка Микова, Росен Височков и Валентина Вълчанова/ и четирима представители на общинска администрация /Стефка Григорова - директор дирекция „Хуманитарни дейности“, Таня Кукова - гл. експерт в отдел „Бюджет“, Крум Цветков - гл. юрисконсулт в отдел „ПНО“ и Асен Илиев - гл. специалист в отдел „УРОС“/.

При извършената проверка Комисията е обобщила резултатите от проверките в следния доклад:

НЧ „ПРОБУДА - 1990”, гр. Плевен 

Читалището е сключило на 16.01.2018 г. с Община Плевен договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в жк ,,Дружба“ 1-и микрорайон, представляващ самостоятелен обект в сграда - две стаи с обща площ 67 кв.м., съставляващи част от втори етаж от масивна двуетажна сграда. Договорът е със срок от 5 години, считано от датата на подписването му, като е вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията в гр. Плевен. Помещенията се ползват по предназначение - за читалищна дейност, не се преотдават на трети лица без знанието и съгласието на собственика, и се поддържат в нормално състояние. Дейностите се изразяват във функционирането на работеща читалищна библиотека в едно от помещенията, в извършване на чуждоезиково обучение и изявите на собствена вокална група. Не са констатирани нарушения на задълженията по горепосочения договор, свързани с управлението и стопанисването на имота, от страна на читалището.

НЧ „ЦВЕТАН СПАСОВ 1959“, гр. Плевен

Читалището е сключило на 12.02.2020 г. с Община Плевен договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Плевен, ул.„Петко Каравелов” № 1, представляващ полумасивна едноетажна сграда със застроена площ 92 кв.м и предназначение: сграда за култура и изкуство. Договорът е със срок от 5 години, считано от датата на подписването, му като е вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията в гр. Плевен. След извършен проверки на място от специално назначени комисии от общинска администрация - Плевен е установено, че сградата е постоянно заключена, че в нея не се извършва никаква читалищна дейност и същата е в силно занемарено състояние, като е констатирано изключително лошото и стопанисване и неползването й по предназначение през последните години. В резултат от изложеното дотук са извършени правни и фактически действия от страна на Община Плевен по извършване на процедура за предсрочно прекратяване на договора поради неговото неизпълнение от страна на ползвателя. Тези действия са обжалвани пред Административен съд - Плевен от страна на ползвателя и е образувано административно дело №313/2022 г., което все още не е приключило.

НЧ „ХРИСТО БОТЕВ -1959“, гр. Плевен

Читалището е сключило на 06.12.2017г. с Община Плевен договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим, нежилищен имот - публична общинска собственост, находящ се на бул. „Русе“ №6, гр. Плевен, представляващ самостоятелен обект в сграда със застроена площ 299 кв.м с предназначение за културна дейност, заедно с прилежащо избено помещение в сутерена под него с площ от 255 кв.м. Самостоятелният обект е част от първия етаж на масивна 7-етажна жилищна сграда - жилищен блок „Кооператор”, вх.А. Договорът е със срок от 5 години, считано от датата на подписването му, като е вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията в гр. Плевен. Помещенията се ползват по предназначение - за читалищна дейност, не се преотдават на трети лица без знанието и съгласието на собственика, и се поддържат в доста добро състояние. Дейностите се изразяват във функционирането на работеща читалищна библиотека и редица разнообразни по характер читалищни дейности. Не са констатирани нарушения на задълженията по горепосочения договор, свързани с управлението и стопанисването на имота, от страна на читалището.

НЧ „ЛИК - 1959”, гр. Плевен

Читалището е сключило на 06.12.2017г. с Община Плевен договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим, нежилищен имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Плевен, ул. „П.Р.Славейков“ №23, представляващ двуетажна сграда с предназначение: сграда за култура и изкуство със застроена площ 220 кв.м, заедно с постройка на допълващо застрояване със застроена площ 28 кв.м. Договорът е със срок от 5 години, считано от датата на подписването му, като е вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията в гр. Плевен. Помещенията се ползват по предназначение - за читалищна дейност, не се преотдават на трети лица без знанието и съгласието на собственика, и се поддържат в много добро състояние. Дейностите се изразяват във функционирането на работеща читалищна библиотека и редица разнообразни по характер читалищни дейности. Не са констатирани нарушения на задълженията по горепосочения договор, свързани с управлението и стопанисването на имота, от страна на читалището.

НЧ „РАЗВИТИЕ - 1998”, гр. Плевен

Читалището е сключило на 29.01.2018 г. с Община Плевен договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Плевен, на ул. „Трапезица” №18, представляващ две масивни едноетажни сгради. Договорът е със срок от 5 години, считано от датата на подписването му, като е вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията в гр. Плевен. След извършената проверка на място от Комисията е установено, че в сградите не се извършва никаква читалищна дейност и същите са в силно занемарено състояние. Освен това не се установи наличието на регистрирана и функционираща читалищна библиотека, което е задължително законово изискване към всяко едно читалище.

Въз основа на гореизложеното Комисията предлага: Да се извършат необходимите правни и фактически действия по прекратяване на договора.

НЧ „ПАРАШКЕВ ЦВЕТКОВ - 2003“, гр. Плевен

Читалището е сключило на 22.01.2018 г. с Община Плевен договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. „Парашкев Цветков“ №27, гр. Плевен, представляващ едноетажна сграда със застроена площ 78 кв.м с предназначение: сграда за култура и изкуство - читалище. Договорът е със срок от 5 години, считано от датата на подписването му, като е вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията в гр. Плевен. Помещенията се ползват по предназначение - за читалищна дейност, не се преотдават на трети лица без знанието и съгласието на собственика, и се поддържат в добро състояние. Дейностите cе изразяват във функционирането на работеща читалищна библиотека и редица разнообразни по характер читалищни дейности. Не са констатирани нарушения на задълженията по горепосочения договор, свързани с управлението и стопанисването на имота, от страна на читалището.

НЧ „ПРОБУДА - 1919”, с. Николаево

Читалището е сключило на 10.04.2019г. с Община Плевен договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим, нежилищен имот - публична общинска собственост, изменен с Анекс от 16.09.2019 г., находящ се в с. Николаево, община Плевен, представляващ масивна двуетажна сграда - културен дом, цялата със застроена площ 530 кв.м., с изключение на сутеренния етаж с площ 170 кв.м. Договорът е със срок от 5 години, считано от датата на подписването му, като е вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията в гр. Плевен. След извършената проверка на място от Комисията е установено, че сградата е постоянно заключена, че в нея не се извършва никаква читалищна дейност и същата е в силно занемарено състояние, като е констатирано изключително лошото и стопанисване и неползването и по предназначение през последните години.

Въз основа на гореизложеното Комисията предлага: Да се стартира процедура по извършване на необходимите правни и фактически действия от страна на Общинския съвет и кмета на Община Плевен за прекратяване на договора.

НЧ „ИЗВОР - 1959”, гр. Плевен

Читалището е сключило на 29.01.2018г. с Община Плевен договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим, нежилищен имот - публична общинска собственост, находящ се на ул.„Стефан Караджа“ № 20, гр. Плевен, представляващ масивна двуетажна сграда със застроена площ 444 кв.м, състояща се от 3 самостоятелни обекта. Договорът е със срок от 5 години, считано от датата на подписването му, като е вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията в гр. Плевен. Помещенията се ползват по предназначение - за читалищна дейност, не се преотдават на трети лица без знанието и съгласието на собственика, и се поддържат в добро състояние. Дейностите се изразяват във функционирането на работеща читалищна библиотека и редица разнообразни по характер читалищни дейности. Констатира се, че пред централния вход на сградата има монтиран преместваем кафе-автомат с неизвестен собственик, който е свързан с електрическата мрежа на сградата и не можа да се установи ежемесечната консумация на ел.енергия на автомата за чия сметка е. Не са констатирани нарушения на задълженията по горепосочения договор, свързани с управлението и стопанисването на имота, от страна на читалището.

НЧ ,,РАКИТИН - 1969”, гр. Плевен

Читалището е сключило на 29.01.2018 г. с Община Плевен договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим, нежилищен имот - публична общинска собственост, находящ се в жк „Сторгозия” №80, гр. Плевен, представляващ масивна едноетажна сграда със застроена площ 369,15 кв.м, състояща се от 3 самостоятелни обекта.

На 15.02.2019г. с Община Плевен е сключен договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост, находящ се в жк „Сторгозия”, бл.5, представляващ клуб - самостоятелен обект в сграда, със застроена площ 61,30 кв.м, разположен в партерния етаж на седеметажен жилищен блок №5, вх.А. Двата горепосочени договора са със срок от 5 години, считано от датата на подписването им, като е вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията в гр. Плевен. Помещенията се ползват по предназначение - за читалищна дейност, не се преотдават на трети лица без знанието и съгласието на собственика, и се поддържат в добро състояние. Дейностите се изразяват във функционирането на работеща читалищна библиотека и редица разнообразни по характер читалищни дейности. Констатира се, че пред сградата има монтиран преместваем кафе-автомат с неизвестен собственик, който е свързан с електрическата мрежа на сградата и не можа да се установи ежемесечната консумация на ел.енергия на автомата за чия сметка е. Не са констатирани нарушения на задълженията по горепосочения договор, свързани с управлението и стопанисването на имота, от страна на читалището.

НЧ „РОДОЛЮБИЕ - 2018”, гр. Плевен

Читалището е сключило на 31.05.2019г. с Община Плевен договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ 1-и етаж от двуетажна сграда със застроена площ 85 кв.м, находящ се на ул.„Любен Каравелов“ №ЗА /Дачева къща/. Договорът е със срок от 5 години, считано от датата на подписването му, като е вписан в Служба по вписванията към Агенция по вписванията в гр. Плевен. Помещенията не се преотдават на трети лица без знанието и съгласието на собственика. В тях се извършват дейности по преустройство и строителни работи. Към настоящия момент в тях не се извършва читалищна дейност.

Въз основа на гореизложеното Комисията предлага: Да се стартира процедура по извършване на необходимите правни и фактически действия за извършване на проверка от страна на компетентните звена в състава на общинска администрация, с цел установяване дали горепосочените извършвани дейности от страна на представителите на читалището са в съответствие с нормативните изисквания и дали в тази връзка се спазват задълженията на ползвателя по горепосочения му договор с Община Плевен.

Заключително становище на комисията:

С оглед на горепосочените установени факти и обстоятелства, Комисията предлага следното:

1. За читалищата: НЧ „Пробуда-1919“ - с. Николаево, и НЧ „Развитие-1998“ - гр. Плевен, да се извърши в едномесечен срок стартиране на необходимите законоустановени правни и фактически действия от страна на Общински съвет - Плевен и Община Плевен, по извършване на процедура за предсрочно прекратяване на действащите им горепосочени договори за безвъзмездно ползване на имоти-общинска собственост;

2. За читалище НЧ „Родолюбие - 2018”- гр. Плевен, да се извърши в едномесечен срок стартиране на необходимите законоустановени правни и фактически действия от страна на компетентните звена в състава на общинска администрация, с цел установяване дали горепосочените извършвани дейности от страна на представителите на читалището са в съответствие с нормативните изисквания и дали в тази връзка се спазват задълженията на ползвателя по горепосочения му договор с Община Плевен.