Преместиха прокурор от Специализираната в Районна прокуратура - Плевен

Мисия

26-05-2022, 07:00

Снимка:

plevenutre.bg

Автор:

Plevenutre.bg

Всичко от Автора

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, Диана Мицканова-Лазарова - прокурор в Специализирана прокуратура, на длъжност „прокурор" в Районна прокуратура - Плевен, считано от датата на встъпване в длъжност.

По конкурса за преместване на длъжност „прокурор“ в районните прокуратури, обявен с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 7/24.02.2021 г. и обнародван в „Държавен вестник“, брой 19/05.03.2021г., са налице всички предпоставки за пристъпване към назначаване по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ. Към настоящия момент са налице 10 длъжности „прокурор“, освободени в срока на приложение на разпоредбата, но поради постъпили откази от следващи по реда на класирането кандидати за съответните органи на съдебната власт, разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ е приложима само по отношение на една от освободените длъжности „прокурор“ в Районна прокуратура – Плевен, съобщават от ВСС.

Решенията подлежат на обжалване при условията и по реда на чл. 193, ал. 8 от ЗСВ.