Изменение на Инвестиционната програма ще обсъдят съветниците на редовно заседание

Редовната сесия на Общински съвет ще се проведе на 28 октомври

Редовната сесия на Общински съвет ще се проведе на 28 октомври (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” при предварителен дневен ред от 20 точки.

Заседанието ще започне с информация относно изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките от средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2021 г. Кметът Георг Спартански внася предложение за одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022-2024 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Плевен, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за същия период.

Съветниците ще обсъдят предложение за изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2021 година.

Общинският съвет ще гласува и извършване на промяна в разчета за капиталовите разходи на Община Плевен за 2021 година за обект „Основен ремонт на Автогара Плевен“, изпълняван по проект, финансиран със средства от „Регионален фонд за градско развитие“ АД, „Банка ДСК“ АД и собствено участие на Община Плевен.

Ще бъде обсъдено предложение относно сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг за изпълнение на проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен“.