Инспекторите установиха за месец 79 излезли от употреба автомобили в Плевен

Собствениците на автомобилите ще бъдат поканени с писма да се явят в отдел „Инспекторат”

В периода от 05.04.2021 г. до 10.05.2021 г. служители от отдел „Инспекторат” на Община Плевен извършиха оглед за излезли от употреба моторни превозни средства на територията на град Плевен. Установени са 79 автомобила, отговарящи на изискванията на Раздел IV от Наредба № 2 на Общински съвет – Плевен, за опазване на околната среда в община Плевен. По смисъла на Раздел IV от Наредба № 2 излязло от употреба е онова моторно превозно средство, което няма заверен знак за извършен преглед за техническа изправност за повече от 3 (три) месеца.

Собствениците на автомобилите ще бъдат поканени с писма да се явят в отдел „Инспекторат” на Община Плевен за връчване на Предписание за доброволно премахване на излязлото от употреба МПС или за доброволното им преместване от заетите общински терени. При неизпълнение на доброволното преместване ще бъде стартирана процедура по принудително премахване чрез залепване на нарочен стикер за премахване, съставяне на констативен протокол за залепването и публикуването им на интернет страницата на Община Плевен.

Раздел IV от Наредба № 2 на Общински съвет – Плевен се прилага за МПС от категориите L2, L4, M1 и N1 по смисъла на чл. 149, т.1 б), 1 г), 1 д), 2 а) и 3 а) от Закона за движение по пътищата.