Кметът на Плевен издаде заповед за изменение на противоепидемичните мерки

Заповед на кмета на Община Плевен за изменение на противоепидемичните мерки от 19 април 2021 г.

Кметът на Община Плевен Георг Спартански издаде заповед за изменение на противоепидемичните мерки с цел ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на общината.

І. Считано от 19.04.2021 г., изменям раздел І от своя Заповед № РД-10-337/ 31.03.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-10-401/09.04.2021 г., както следва:

1. В т. 4 думите „практически занятия и изпити“ се заменят с „практически занятия, обучения и изпити“.

2. Точка 6 се изменя така:

„6. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на не повече от 50 % от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и носене на защитни маски за лице от всички участници.“

3. В т. 7 и т. 10 думите „не повече от 30 %“ се заменят с „не повече от 50 %“.

Настоящата заповед подлежи на обжалване пред АС-Плевен по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Община Плевен.

Пълният текс вижте ТУК.