ВСС отличи съдия от Окръжен съд – Плевен с "Личен почетен знак първа степен – златен"

Решението е във връзка с нейното пенсиониране като признание за постигнатите резултати

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от Закона за съдебната власт, поощри Върбина Ганчева Мълчиниколова – съдия в Окръжен съд – Плевен, с отличие "Личен почетен знак първа степен – златен", за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Решението е във връзка с предложение на Екатерина Георгиева-Панова – и. ф. административен ръководител – председател на Окръжен съд – Плевен, във връзка с нейното пенсиониране като признание за постигнатите резултати. Тя се мотивира с богатия юридически стаж на съдия Мълчиникова – 23 години в Окръжен съд – Плевен, високата ѝ професионална подготовка и значителен практически опит.

На основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Съдийската колегия освободи Върбина Мълчиниколова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Плевен, считано от датата на вземане на решението.