ВАС отмени текстове от наредбата за касовите апарати

Обсъждането на наредбата със заинтересованите страни е проведенa формално

Тричленен състав на Върховния административен съд /ВАС/ отмени текстове от наредбата за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, съобщиха от пресцентъра на съда.

Делото беше образувано по жалби на над 40 организации и фирми. Според съдебния състав, при приемането на измененията в наредбата са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, които са достатъчно основание за тяхната незаконосъобразност, както и че те водят и до нарушение на материалния закон.

Законът придава изключително значение на мотивите на предложението за приемане на нормативен акт и възможността за предварителното му разгласяване и обсъждане с всички заинтересовани преди внасянето му за обсъждане и приемане от компетентния орган. На това основание тричленният състав на ВАС смята, че е нарушен чл. 77 АПК, съгласно който компетентният орган издава нормативния административен акт, след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения. В случая с Наредбата за касовите апарати не е налице обсъждане по смисъла на цитираната норма. Приложените по делото справки за предложенията, становищата и възраженията, получени при публикуването на проектите на наредбите на интернет страницата на министерството на финансите и на Портала за обществени консултации, не установяват изпълнение на законовите изисквания. Това обосновава извод, че обсъждането е формално.

Трябва да бъде изпълнена и процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество.