Отпускат допълнително вода от язовирите "Копринка" и "Горни Дъбник"

Министър Емил Димитров утвърди промяна в графика за август за използване на водите от язовирите

Във връзка с постъпили искания от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора, кмета на община Кричим и областния управител на област Плевен министърът на околната среда и водите Емил Димитров утвърди промяна в графика за месец август за използване на водите от язовирите "Копринка" и "Горни Дъбник".

Поради продължилото засушаване през последните месеци и последвалото понижение на статичните нива на водовземни съоръжения за питейно водоснабдяване в Министерство на околната среда и водите се получиха писма с искане на съдействие за оводняване на речните тераси с цел подхранване на подземните водоизточници, както следва:

• „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора информират МОСВ с писмо, че основните водоизточници за гр. Стара Загора - 58 броя шахтови и тръбни кладенци, разположени в терасата на река Тунджа, са с намален дебит, поради което е необходимо осигуряване на водни количества за оводняване на речното корито на река Тунджа.

• Писмото от кмета на община Кричим е с искане да се осигури по 5 м3/сек вода в река Въча с цел подхранване на кладенци за питейно-битово водоснабдяване на гр. Кричим, гр. Перущица и с. Устина.

• С писмо областният управител на област Плевен информира МОСВ за необходимост от изкуствено подхранване на системи от инфилтрационни ровове, опасващи водовземни кладенци за питейно водоснабдяване на гр. Плевен.

С цел обезпечаване на питейно-битовото водоснабдяване месечният график за август се променя, както следва:

Язовир “Копринка” (завирен обем към 13.08.2020 г. - 30,200 млн. м3)
•    В периода 20 август - 22 август 2020 г. чрез изпускателен савак на ВЕЦ „Копринка“ (или основен изпускател на язовир „Копринка“) да се осигуряват по 20 м3/сек към река Тунджа, равномерно разпределени в денонощието до достигане на 5,00 млн. м3. В този период за напояване по канал M1 да се подават количества до 4 м3/сек.
•    След 22 август 2020 г. да се подават води за напояване и промишлено водоснабдяване в границите на разрешения месечен лимит, съгласувано между НЕК-ЕАД, НС ЕАД и “Енерго-Про България” АД.

Язовир “Горни Дъбник” (завирен обем към 13.08.2020 г. - 52,149 млн. м3)
•    Разрешават се допълнително 0,260 млн. м3 за завиряване на язовир „Долни Дъбник“ с цел изкуствено подхранване на подземни води. Общо разрешените води за завиряване на язовир „Долни Дъбник“ възлизат на 0,810 млн.м3, при общо разрешени води от язовир "Горни Дъбник" - 3,05 млн. м3.

Басейновите дирекции ще осъществят контрол относно влиянието на разрешените допълнителни обеми за оводняване върху нивото в кладенците за питейно водоснабдяване.

В останалата си част графикът за използване на водите на комплексните и значими язовири през месец август 2020 г. остава непроменен.

Изменението на Графика за месец август може да видите ТУК.