Определиха броя и предназначението на общинските жилища в Плевен

С 36 гласа „за“ и 1 „въздържал се“

С 36 гласа „за“ и 1 „въздържал се“ Общинският съвет на Плевен определи броя, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища. С цел съхраняване на общинския жилищен фонд за отдаване под наем жилищата от фонд продажба бяха извадени от него и прехвърлени в този за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.

На основание Закона за общинската собственост и общинската Наредба №18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища, броят, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища се определя от Общинския съвет по предложение на кмета на общината, като установеното разпределение на жилищата може да се променя според конкретните потребности на общината.

Текст в Наредба №18 регламентира правна възможност въз основа на подадени заявления наемателите на общински жилища да закупят същите. Това обаче създава условия за сделки с ограничен брой жилища, при неясни мотиви и подбор, с който е сформиран фондът за продажба, се посочва в мотивите на предложението. Поради това е счетено за целесъобразно всички жилища, които към момента са във фонда за продажба - да преминат във фонда за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди. Така всички наематели ще бъдат поставени в равнопоставено положение, като се съхранява в цялост наличният общински жилищен фонд.

След дебат по предложението Общинският съвет определи:

- общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди - 583 броя;

- общински жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди - 0 броя;

- общинските ведомствени жилища - 20 броя;

- общински резервни жилища - 4 броя.