Първа копка на рехабилитация на общински пътища в община Червен бряг

Три са обособените позиции, съставна част на проекта

Областният управител Мирослав Петров, народният представител Пламен Тачев и кметът на община Червен бряг д-р Цветан Костадинов направиха първа копка на рехабилитация на общински пътища в община Червен бряг.

Три са обособените позиции, съставна част на проекта: обособена позиция № 1 - Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN 1186 - от Телиш до Граница общ. / Червен бряг - Долни Дъбник/, посока Садовец; обособена позиция № 2 - Реконструкция и рехабилитация на общински път LOV2096 от /Граница общ, Луковит - Червен бряг/ при Садовец - Ъглен до Ракита; обособена позиция № 3 - Рехабилитация Северен обходен път PVN2193 / Маркова могила – V-ти кв./ гр. Червен бряг, км.0+000 км. до км 3+238.55).

Проект „Насърчаване на социалното приобщаване и икономическо развитие чрез реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Червен бряг” се изпълнява по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 " Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.