УС на Спартак се събира за извънредно събрание на 10 юни

Освобождаване и избор на членове на Управителния съвет е сред точките в дневния ред

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл .4 и чл. 5 от Устава на "ОФК Спартак Плевен" и по инициатива на Управителния съвет на клуба, се свиква общо събрание на членовете на сдружението.

То ще се проведе на 10.06.2020 г., /сряда/, от 15.00 часа в Актова зала на Община Плевен и е посочено като извънредно.

По решение на УС е приет следния дневен ред:

1. Изменение в чл. 35 от Устава на сдружението, съгласно измененията в Закона за спорта, който да съдържа следния текст: „В ОФК "Спартак Плевен" могат да членуват само дееспособни физически лица, навършили 16 години, без разлика на пол, националност, етническа, политическа, религиозна и друга принадлежност, които са подали заявление за членство, с което декларират привързаността си към ОФК "Спартак Плевен", съгласието си с настоящия Устав и заплащат редовен членски внос и определените от ОС целеви парични вноски”, вместо „В ОФК "Спартак Плевен" могат да членуват само дееспособни физически лица, навършили 16 години, без разлика на пол, националност, етническа, политическа, религиозна и друга принадлежност, както и действащи юридически лица, които са подали заявление за членство, с което декларират привързаността си към ОФК "Спартак Плевен", съгласието си с настоящия Устав и заплащат редовен членски внос и определените от ОС целеви парични вноски“.

2. Освобождаване и избор на членове на Управителния съвет.

3. Разни.

При липса на кворум и на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл. 16 от Устава, събранието се отлага с един час по-късно, при същия дневен ред и се счита за законно проведено, независимо от броя на явилите се членове.

При гласуване всеки член има право на един глас.

Съгласно чл. 19 от Устава на сдружението, решенията на ОС, касаещи избор и освобождаване на членовете на Управителния съвет, се вземат с квалифицирано мнозинство повече от 2/3 от гласовете на присъстващите и представени на събранието членове на "ОФК Спартак Плевен".

Настоящата покана да се доведе до знанието на членовете на сдружението съгласно чл.15 от Устава най-малко един месец преди датата на Общото събрание.