Ето какво ще обсъждат общинските съветници на предстоящото си редовно заседание

Общински съвет - Плевен се събира за заседание на 28 май /четвъртък/

Общински съвет - Плевен се събира за заседание на 28 май /четвъртък/ от 09.00 часа отново в зала "Катя Попова".

Дневният ред този месец включва 19 предложения:

1. Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за ползване на спортните обекти, собственост на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на Наредба за допълнение на Наредба №14/2001 г. на Общински съвет – Плевен за търговската дейност на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно приемане от Община Плевен на дарение от ПП „Движение Да, България“, представляващо мобилно приложение за електронно присъствено и неприсъствено гласуване, което да се използва за провеждане на сесиите на Общински съвет – Плевен.

Внася: Свилен Трифонов – общински съветник от МК „Демократична България – Обединение“ (ПП СДС, ПП БЗНС)

4. Предложение относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2020 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно допълнение на Решение №175/30.04.2020 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно изменение и допълнение на Правилник за условията, реда и критериите за съфинансиране на проекти в сферата на културата на територията на Община Плевен.

Внася: Петя Василева – общински съветник от ПП „ГЕРБ“

8. Предложение относно изменение на Решение №1323/24.04.2019 г. на Общински съвет – Плевен за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно изменение на срока на Решения №160/19.03.2020 г. и №161/19.03.2020 г. на Общински съвет – Плевен за временна промяна в общинска транспортна схема.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно изменение на Решение №063/30.01.2020 г. на Общински съвет – Плевен – Годишен план за ползване на дървесина от горски територии – собственост на Община Плевен през 2020 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд за стопанската 2020 – 2021 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ в частта относно предмета на дейност на общинското предприятие, общата численост на персонала и длъжностно разписание на служителите на предприятието.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – 523 кв.м. ид.част от поземлен имот с идентификатор 87597.301.886, съставляващ УПИ І в кв.78а по плана на с.Ясен, отреден за магазин и трафопост, ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда за търговия с идентификатор 87597.301.886.1.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построени върху него сгради – ПИ 56722.664.312, УПИ ХІV, кв.274 по плана на гр.Плевен, ул.“Ильо войвода“ №11.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно продажба на поземлени имоти с идентификатори: 56722.561.913, 56722.561.914, 56722.561.915, 56722.651.916 с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, находящ се в землището на гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за  поземлени имоти с идентификатори 56722.668.16, 56722.668.17 и 56722.668.91, попадащи в границите на УПИ ІІ – За паркинг, озеленяване и атракционен център в кв. 181а  по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.722.24 в местността Табакова чешма в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.35 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.18.1 и 56722.18.2 в местността Табакова чешма в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен