Общински съвет - Плевен заседава в зала "Катя Попова"

Заседанието ще се проведе при закрити врати

Общински съвет - Плевен се събира за заседание от 09.00 часа. С оглед опазване здравето на всеки, заседанието на Общински съвет - Плевен ще се проведе при закрити врати в зала „Катя Попова“ при спазване на всички противоепидемични мерки и указания! Предварителният дневен ред на предстоящата сесия включва 27 предложения, първото от тях е за удостояването на проф. Пламен Джуров със званието „Почетен гражданин на Община Плевен“.

Предложението внася председателят на Общинския съвет Мартин Митев след единодушното решение на Комисията по чл.39, ал.1 на Наредба №11 за символиката, знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен. Предложението за нова Наредба за условията и реда за ползване на спортните обекти, собственост на Община Плевен, отложено на заседанието през март, влиза като втора точка. Веднага след това съветниците ще обсъдят промени и в две действащи общински наредби - Наредба №14 за търговската дейност на територията на общината и Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. На предстоящата сесия ще бъдат гласувани още: Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020 - 2023 г.; Отчет за изпълнение на План за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2019 г. и План за развитие на общинските социални услуги през 2021 г. Ще бъде гласувана и Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Плевен за 2020 г.

Общинският съвет на Плевен ще вземе важно решение и относно освобождаване изцяло или частично на физически и юридически лица - ползватели на терени и наематели на нежилищни обекти - общинска собственост, както и концесионери по сключени концесионни договори от задължения за заплащане на местни такси, наеми и концесионни вноски. Предложението е под номер 15 в предварителния дневен ред и е във връзка с въведените задължителни противоепидемични мерки за периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г.

Други важни предложения в дневния ред на съветниците за април, са: Предложение за безвъзмездно прехвърляне на ВВВУ „Г.Бенковски“ правото на собственост върху базата на бившето училище „Марин Дринов”; Разрешение за съществуване и дофинансиране на маломерни и слети паралелки в училища в общината; Предложение за продажба на общински недвижим имот с площ 8 619 кв.м в жк „Дружба“, заедно с изградените в него на груб строеж три сгради. Според стария идентификатор теренът е отреден за поликлиника с аптека.