215 защитени дървета са заснети на територията на РИОСВ-Плевен

Най-старото вековно дърво е летният дъб до с. Муселиево, община Никопол - на възраст над 500 години

На 215 вековни дървета, обявени за защитени, на територията на РИОСВ – Плевен (в областите Плевен и Ловеч) бе направено геодезическо заснемане. То е извършено по проект „Заснемане и изработване на карта и геобаза данни на вековните дървета в Република България“ през 2019 г.

Най-много са заснетите екземпляри от видовете Летен дъб - 117, Цер - 22, Космат дъб – 27 и Черна топола – 13. Извършено е заснемане и на 8 екземпляра от вида Източен чинар, по 5 – от Бяла топола и Бяла черница, по 4 – от видовете Полски бряст и Благун, по 2 - Дива круша и Полски клен и по 1 екземпляр от видовете Зимен дъб, Обикновен бук, Гледичия, Орех, Полски ясен и Скоруша.

Само 13 от защитените дървета, на които е извършено геодезическо заснемане, се намират на територията на област Ловеч. Останалите 202 са в област Плевен. Най-много защитени дървета са заснети в общините Плевен (67), Долни Дъбник (41) и Червен бряг (20). В останалите общини броят на дърветата е в границите между 2 и 18 екземпляра.

За установените по време на геодезическото заснемане изсъхнали и невъзстановимо увредени защитени дървета ще бъдат проведени процедури за тяхното заличаване.

Най-старото вековно дърво на територията на РИОСВ – Плевен е летният дъб до с. Муселиево, община Никопол - на възраст над 500 години. То е с диаметър на ствола 2,40 м. Дървото е обявено за защитено през 1950 г. Последното обявено за защитено вековно дърво на територията на РИОСВ – Плевен - през 2018 г., е летният дъб на ул. „Бъкстон“ в гр. Плевен. Дървото е на възраст над 100 години и е с диаметър 1,10 м.

Съгласно Закона за биологичното разнообразие за защитени могат да се обявяват отделни вековни или забележителни дървета (във или извън населените места), след съгласуване със собственика на имота, в който се намира дървото. Обявяването се извършва със заповед на министъра на околната среда и водите, която се обнародва в "Държавен вестник". Съгласно закона е забранено да се извършват дейности, водещи до унищожаване, увреждане или влошаване физиологичното състояние на дърветата, обявени за защитени.