В Плевен заседава Консултативният съвет по социално подпомагане

То бе председателствано от заместник-областният управител Татяна Божинова

Мониторингът на изпълнението на областната стратегия за развитие на социалните услуги на територията на област Плевен бе представен на днешното заседание на Консултативния съвет по социално подпомагане, председателстван от заместник-областният управител Татяна Божинова.

Наблюдението има за цел да оцени постигнатия напредък по приоритетните направления на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в Област Плевен.

През 2018г. на територията на област Плевен са разкрити две нови социални услуги – ЦОП Никопол и ЦОП Гулянци. В общините Левски и Червен бряг всички социални услуги с изключение на тези „местна дейност” са предоставени за управление на външен доставчик в лицето на СОНИК СТАРТ ООД – гр. София. Констатира се увеличаване на капацитета на една социална услуга – ЦОП Червен бряг. Намален е капацитета на една социална услуга ЦСРИ Левски. В отчетния период Община Плевен не е подновила договора за възлагане с външен доставчик за 4 социални услуги –КЦ, ЦСРИЖДПН, ЦОП и ЦНСТДБУ. Добре развита Приемна грижа с областен обхват чрез Проект „Приеми ме 2015” Изключение правят общините Гулянци, Белене, Долни Дъбник и Искър. В тези общини услугата се предоставя чрез Дирекция „СП”. Очертана е необходимост от повишаване капацитета на човешките ресурси на ниво общинска администрация и доставчици на социални услуги. Констатира се недостиг на специалисти в социалните услуги от малките общини. Почти повсеместен е проблема на персонала с ниското заплащане на труда им и липсата на мотивация.

Отчетено бе, че е подобрена социалната среда на територията на областта Плевен, както и добро качество на предоставяните социални услуги. Изводите от мониторинга сочат, че наличните услуги покриват потребностите на значителна част от рисковите групи. Няма настъпили промени по отношение на рисковите групи. Не се налагат корекции  по приоритетните направления на ОСРСУ 2016-2020. В ЗМО на ОСРСУ 2016-2020 през отчетния период не са постъпвали предложения за актуализация на ОСРСУ 2016-2020. Налична е една актуализация на Общинска стратегия / Община Никопол /  Продължава тенденцията за неравномерно разпределение на мрежата от социални услуги с преобладаващо съсредоточаване в областния център. Всички общини са се възползвали и предоставят услуги в домашна среда за деца и лица с увреждания, както и лица с невъзможност от самообслужване.

Голяма част от общините в област Плевен са се възползвали от финансиране чрез средства от Фонд “ Социална закрила” за модернизиране и обновяване на Домашните социални патронажи. Извършени  са ремонти и е подменено оборудването им. Качеството на услугата е на много добро ниво. Налице е добро взаимодействие между държавните структури, местните администрации и доставчици на социални услуги