Нова наредба №10 прие Общинският съвет, отменяйки досегашната

Вносител на предложение е кметът Георг Спартански

Нов текст на Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен бе приет на заседание на Общински съвет - Плевен. Вносител на предложение е кметът Георг Спартански. Новият текст на наредбата е съобразен с промени в нормативни актове. Актуализацията касае показателите за максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, и размера на задълженията за разходи към края на годината,  максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, и техния размер в края на годината. Въвежда се ограничение за поемане на ангажименти за разходи при непривеждане на показателите в съответствие с предвидените размери в закона,  не се допуска натрупване на нови задължения за капиталови разходи за сметка на приходи, ако планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват. Постъпилите средства от трансфери, които не са усвоени към края на текущата година,ще може да се разходват за същата цел през следващата. Срокът за изготвяне и представяне на годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет вече ще е 31 август на следващата календарна година, а  крайната дата за приемането му от Общинския съвет е не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната.

Новата Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен влиза в сила 7 дни след публикуването й на интернет страницата на Общинския съвет.