Увеличава се щатната численост на ГДИН и на ГДО

За увеличението са предвидени средства в бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г.

Персоналът на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) ще бъде увеличен със сто тридесет и четири щатни бройки, а на Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) - с шестдесет и шест души, реши Министерският съвет.

Целта е да се обезпечават възложените им със закони функции, а за увеличението са предвидени средства в бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г.

Правителственото постановление влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, а в тримесечен срок министърът на правосъдието и ръководителите на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието трябва да приведат щата на ГДИН и ГДО в съответствие с постановлението.