Правителството прие план за намаляване на бедността

Предвиждат се дейности за повишаване на минималната работна заплата и пенсиите

Правителството прие План за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността за 2019-2020 г. Част от приоритетите за тези две години е създаването на възможност за заетост, повишаване на доходите от труд, както и осигуряването на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование.

Предвижда се осигуряване на обучение за безработни за придобиване на квалификация. Те ще се финансират от държавата и от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Освен това са предвидени мерки за осигуряване на работни места за уязвими групи - продължително безработни, хора в предпенсионна възраст и младежи до 29 години, хора с увреждания.

Предвиждат се дейности за повишаване на минималната работна заплата и пенсиите.

Документът включва също мерки за създаване на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот и осигуряване на социално-икономическата им защита.