Общинският съвет обсъжда 19 предложения в последното си за тази година заседание

Местният парламент се събира на 20 декември

19 предложения и две питания от общински съветник включва предварителният дневен ред на последното за тази годината заседание на Общински съвет - Плевен. Местният парламент се събира днес в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”.   

Заседанието ще започне с обсъждане на предложението за нова Наредба № 18 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти. Предложението бе част от дневния ред и на сесията през ноември, когато след продължителни дебати то беше отложено с оглед обобщаване на постъпилите нови предложения за промени в проекта за решение. Съветниците ще разгледат и предложение за промени в общинската Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

Точка трета в дневния ред е обсъждане на предложението за поемане на дългосрочен дълг от Община Плевен под формата на /заем/ кредит от Регионалния фонд за градско развитие. Средствата са във връзка с намерение за облагородяване на градската среда в централната градска част, включващо основен ремонт на пл. „Свобода" и пешеходната улица „Васил Левски" от пл. „Свобода" до пл. „Стефан Стамболов"; Ремонт на сградата на Автогара Плевен и автобусните сектори и Изграждане на площадка за скейтборд в района на чешма „Балаклия".

На декемврийското заседание на Общинския съвет влиза и План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2019 г. Такса „битови отпадъци” за община Плевен да остане без промяна и през новата година, е предложението, внесено от администрацията. В него се посочва, че сегашните ставки са приети от Общинския съвет с решение от 21 декември 2015 г.

Точки пет и шест касаят промени в разчета за общинските капиталови разходи за годината за обекти по европроекти и вътрешни компенсирани промени между обектите от годишния поименен списък за капиталови разходи на Общината.

Предложение за изпълнение на решение от 30 август тази година на Общинския съвет и сключено споразумение с „Фреш Медиа България” - София, е седма точка в дневния ред на съветниците. Във връзка с подписан договор за лицензия на марката "Радио 1 Класическите хитове" между Общината и „Радио 1" и обстоятелството, че Община Плевен като обществен доставчик продължава да предоставя медийна услуга на територията на града, след решение на Съвета за електронни медии, е необходима промяна в текстове на лицензията.

Този месец питанията са включени в предварителния дневен ред под точки 8 и 9. Вносител и на двете е общинският съветник Бойко Тодоров.

В последното си за годината заседание, Общинският съвет ще разгледа още: предложения за продажба на застроени общински недвижими имот в с. Опанец; предложения за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост по плана на с. Буковлък, отредени за жилищно строителство; учредяване на безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Тракия - 2013” - Плевен върху недвижим имот в града. Очаква се решение и относно кандидатстване на Общината с проект „Ремонт на покрив и вътрешни фасадни стени на Центъра за личностно подпомагане - ЦРД”, по проект „Красива България” 2019 г.