Приеха нова наредба за ползване на общинските пасища и мери

По темата коментар направи председателят на Общинския съвет Мартин Митев

Общинският съвет на Плевен прие нова Наредба 9 за ползване на пасища и мери-публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

"Причините за новата Наредба № 9 са направените нормативни изменения в последните години в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и в правилника за неговото прилагане. Втората причина е създаденото вече общинско предприятие „Управление на общински земи и гори", информира председателят на Общинския съвет Мартин Митев на редовната си пресконференция ден след заседанието в Пресклуба на БТА. Относно предприятието той припомни, че с решение на местния парламент от януари 2017 г. е одобрена структурата и обща численост на Община Плевен, от което решение е видно, че сектор „Земеделие и гори" не съществува, а на същия има вменени задължения в много от текстовете на действащата Наредба № 9. Очаквани резултати от приетите промени са синхронизиране на подзаконовия нормативен акт с действащото законодателство в Република България и по-голяма яснота и обективност при управлението на общинския поземлен фонд.

Мартин Митев посочи още, че част от промените в Наредба №9 са в раздела за административно - наказателните разпоредби. Съветниците приеха санкциите, предвидени в Глава 5, да бъдат завишени. Така глобата за лице, което ползва общински пасища и мери в нарушение и извършва паша на селскостопански животни извън указаните места, численост или вид животни или преотстъпва предоставените му за ползване общински мери и пасища на трети лица, става от 100 до 500 лв. на 200 до 1 000 лв. Промени има и в санкциите за физическо лице и едноличен търговец или юридическо лице, което унищожи общински мери и пасища и/или ги превърне в обработваема площ - нива. За първите глобите стават от 200 до 1 000 лв. /старите са в размер от 100 до 500 лв./, а за вторите - от 500 до 5 000 лв. /досега се предвиждаше имуществена санкция в размер от 500 лв. до 2000 лв./ За лице, което унищожи, повреди, извади или премести траен знак за обозначаване на границите на общинските пасища и мери, глобата остава в досегашния размер от 250 до 500 лева.

Нарушенията по Наредба №9 ще се установяват с актове на служители от общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“. Наказателните постановления се издават от кмета на Общината или изрично оправомощено от него лице, информира още Мартин Митев. В случаите на маловажни нарушения, установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението контролните органи ще налагат с фиш глоба в размер от 10 до 50 лв. При оспорване на нарушението и отказ да се заплати глобата - ще се съставя акт по общия ред.

Решението на Общинския съвет за новата Наредба №9 влиза в сила 7 дни след публикуване на интернет страницата на Общински съвет - Плевен. ОбС - Плевен