30 точки в септемврийската сесия на Общински съвет - Плевен

Заседанието е насрочено ден по-рано от обичайното заради старта на мащабна инвестиция в четвъртък в Плевен

Общински съвет - Плевен ще заседава този месец на 26 септември /сряда/, от 09,00 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Заседанието е насрочено ден по-рано от обичайното заради старта на мащабна инвестиция в четвъртък в Плевен. Това съобщиха от пресцентъра на местния парламент.

Ето какво включва дневният ред:

1. Предложение относно приемане на нов Правилник за дейността на Общинско предприятие „Център за градска мобилност” гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

 1. 2. Предложение относно изменение на Решение №1023/26.07.2018 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

 1. 3. Предложение относно допълнение на Решение №893/29.03.2018 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

 1. 4. Предложение относно изменение на Решение №1062/30.08.2018 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

 1. 5. Информация относно изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2018 г.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. 6. Предложение относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Плевен, както и индикативен разчет за средствата от Европейския съюз за същия период.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. 7. Предложение относно изменение на Разчет за финансиране на капиталови разходи по обекти от проекти на ЕС за 2018 година.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. 8. Предложение относно извършване на вътрешно-компенсирани промени между обектите от Инвестиционната програма на Община Плевен за 2018 година.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно одобряване на Допълнително споразумение към Договор от 04.09.2014 г. за дългосрочен банков кредит в размер на 1 200 000 лв.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. 10. Предложение относно утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2018/2019 година.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. 11.Предложение относно създаване на Комплекс за социални услуги (КСУ) за деца и пълнолетни деца, преживели насилие.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно съгласие за сключване на официален договор за установяване на партньорски отношения с град Гандия, Кралство Испания.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно закриване на Клуб на хората с увреждания и пенсионера (КХУП) с адрес ул.”Гренадирска” №34-Б, гр. Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. 14. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в училища.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. 15. Предложение относно учредяване право на пристрояване на балкон към апартамент №2 в общински поземлен имот на ул.”Хаджи Димитър” №20а, гр. Плевен – УПИ ІV, кв.388.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост – УПИ І – 321, кв50 по плана на с. Мечка, отреден за малкоетажно жилищно строителство, актуван с АОС №31759/02.02.2001 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно закупуване на жилищна сграда със застроена площ 356 кв.м. и навес със застроена площ 12 кв.м., попадащи в общински недвижим имот УПИ Х-186, кв.16 по плана на с. Пелишат.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – павилион с площ 10,00кв.м. с размери 4,00/2,50 м., находящ се в УПИ І, кв.54 по плана на с. Буковлък, община Плевен (северна част на градинката на центъра на с. Буковлък), скица №922/09.07.2018 г., съгласно схема за разполагане от Главен архитект на Община Плевен, на основание чл.56 от ЗУТ.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Плевен и Александър Георгиев Петров от гр. Плевен, ул. „Захари Зограф” №20 върху недвижим имот, представляващ застроен поземлен имот – УПИ VІІІ-582, кв.41 по плана на с. Брестовец, Община Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно изменение на Решение №792/30.11.2017 г. на Общински съвет – Плевен за определяне броят, предназначението и местонахождението на отделните видове общински жилища.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно учредяване право на пристрояване за изграждане на тераси към апартаментите в жилищна сграда с адрес град Плевен, ул. „Чаталджа”№9, построена върху общински недвижим имот.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

22. Предложение относно проект за „Уличен водопровод за ПИ 56722.651.73 от ОК 319 до ОК 311, ул.”Метро”, гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

23. Предложение относно изграждане или монтиране на изкуствена неравност върху платното за движение, с цел ограничение на скоростта на движение по улица „Лозенка”, гр. Плевен в съответствие с Наредба №РД-02-20-10 от 05.07.2012 г.

Внася: Бойко Тодоров – Общински съветник от МК „За промяна”

24. Предложение относно проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на газопроводно отклонение до поземлени имоти с идентификатори 701.40, 701.61, 701.62, 701.64, 701.3010, 701.3011 и 701.2410 в местността „Стража” в землището на гр. Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

25. Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 56722.701.733 в местността „Стража” в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура за одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

26. Предложение относно Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот с идентификатор 56722.701.26, в местността „Стража” в землището на гр. Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

27. Предложение относно промяна границите на съседни поземлени имоти по Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификатори: 56722.701.2446; 701.356; 701.357; 701.2445; 701.376; 701.377; 701.359; 701.2448; 701.371; 701.2390; 701.2449; 701.370; 701.2444; 701.378; 701.2451; 701.367; 701.358; 701.368; 701.2450; 701.381; 701.382; 701.383; 701.340 и 701.308, находящи се в местността „Стража” в землището на гр. Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

28. Предложение относно предоставяне на еднократна финансова помощ на Калоян Дончев Маринов.

Внася: ПК по „Здравеопазване и социална политика”

29. Питане от Николай Николов Маринов – общински съветник от група „Патриоти за Плевен” с вх.№ОбС-1425/11.09.2018 г.

30. Питане от Диана Милкова Данова – общински съветник от ПП „ГЕРБ”, с вх.ОбС – 1441/17.09.2018 г.