Министерството на културата обяви конкурс за директор на Плевенска филхармония

Срок за заемане на длъжността – четири години

На основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда,  чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти, Министерството на културата обяви конкурс за заемане на длъжността „директор” на  Плевенска филхармония. Това съобщават от ведомството.

1. Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1.1. Образование – висше;
1.2. Образователно – квалификационна степен „Магистър”;
1.3. Област на висше образование – „Изкуства“ според класификатора на областите за висше образование и професионалните направление, приет с ПМС № 125/2002 г.;
1.4. Професионално направление – Музикално и танцово изкуство;      
1.5. Специалност – от посоченото направление или арт мениджмънт;
1.6. Професионален опит в областта на културата– 1 година; 
1.7. Предимства: владеене на чужд език;  компютърна грамотност;
1.8. Управленска компетентност, която да включва способност  за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;
1.9. Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на Плевенска филхармония;
1.10. Да познават и прилагат българското законодателство в  областта на културата;
1.11. Да познават структурата и функциите на Министерство на  културата и  неговите подразделения;
1.12. Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;
1.13. Способност да предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.
2. Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на Плевенска филхармония и събеседване.
3. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят в Министерство на културата, бул. ”Ал. Стамболийски” № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа следните документи:
3.1. Молба за участие в конкурса /свободен текст/  и автобиография;
3.2. Документ за самоличност – оригинал и копие;
3.3. Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;
3.4. Документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата /трудова книжка; служебна книжка; осигурителна книжка/ - оригинал и копие;
3.5. Свидетелство за съдимост;
3.6. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;
3.7. Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.
4. Към документите по т. 3 се представя концепция за развитието на Плевенска филхармония за срок от 4 /четири/ години. Концепцията се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници и съдържа:
а) стратегия за творческо развитие на държавния културен институт с подробен репертоарен план за първата година;
б) съответствие на концепцията с конкретната среда, в която работи културният институт;
б.а) демографски и културни особености в съответствие с утвърдения профил на института;
б.б) политика на оптимална заетост на творческите кадри и наличен потенциал;
б.в) творчески потенциал;
в) финансово управление на института и възможности за набиране на допълнителни финансови средства;
г) възможности за увеличаване аудиторията на института;
д) поддържане и подобряване на материалната база;
5.  При подаването на документите на всички кандидати се  предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната  длъжност.
6.  Срок за заемане на длъжността – четири години.
За информация на тел.  94 00 845; 94 00 934.