Обсъдиха публично отчета на Бюджет 2017 на Община Плевен

Традиционно функция „Образование" е с най-голям дял от бюджета - 45,53 %

По инициатива на председателя на Общинския съвет на Плевен Мартин Митев в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова" се състоя публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Общината за 2017 г. Обсъждането се организира на основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.51, ал.1 от Наредба № 10 на Общински съвет - Плевен за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Плевен. На представянето на отчета присъстваха и общински съветници, кметът на Общината Георг Спартански, Паулина Кирова - секретар на Община Плевен, представители на общинската администрация.   

Сборният бюджет на Община Плевен за 2017 г. е приет с Решение № 462/26.01.2017 г. на Общинския съвет и в размер на 82 165 349 лв. В това число за финансиране на "делегирани от държавата дейности" сумата  е 46 521 381 лева, а за "местни дейности" и "дофинансиране на делегирани от държавата дейности" - 35 643 968 лв., информира председателят на местния парламент. Той посочи, че през отчетния период сборният общински бюджет е претърпял промени в следствие на корекция във взаимоотношенията с Републиканския бюджет, постъпили средства от дарения, получени застрахователни обезщетения, трансфери от министерства и ведомства и др. Съгласно Закона за публичните финанси тези промени се отразяват служебно по бюджета на Общината и не е необходимо решение на Общинския съвет. След настъпилите промени, общият обем на бюджета на Община Плевен към 31.12.2017 година е съответно в размер на 89 842 762 лв., посочи Мартин Митев.

Разчетите на собствените приходи - данъчни и неданъчни за 2017 г., са изпълнени на 96,45 %, като отчетеното намаление спрямо предходната 2016 г. е с 2,54 %. Анализът за местните приходи в частта имуществени и други данъци показва, че изпълнението на планираните за годината 16 355 000 лв. е 15 679 810 лв., или 95,87 %. Спрямо същия период на предходната година са постъпили с 1 378 955 лв. по-малко, като спадът се дължи основно на данъка при придобиване на имущество по дарение или възмезден начин.

При неданъчните приходи от планираните 15 091 819 лв. изпълнението е 97,32 %. Постъпилите по сметките на Община Плевен средства са в размер на 14 197 371 лв. Най-голям относителен дял от този раздел приходи имат общинските такси - те са 67,89 % от всички неданъчни приходи. Висок процент на преизпълнение е отчетено в „приходи от наеми на земя" - 140,36 %, като при план 740 000 лв., са постъпили 1 038 662 лв. Постъпленията от глоби, санкции и наказателни лихви се запазват на нивото на 2016 г. Общо постъпилите местни приходи към 31.12.2017 година е съответно 32 679 170 лв.

На база на постъпилите приходи по бюджета на Общината за 2017 г. са извършени и разходи в размер на 80 680 595 лв.. При извършване на разходите са спазвани следните приоритети: заплати, храна, осигурителни плащания, както и издръжката на заведенията от системите на образованието, здравеопазването и социалните дейности. Спрямо 2016 година, разходите са с 3 841 128 лева повече.

Традиционно функция „Образование" е с най-голям дял от бюджета на Община Плевен. За 2017 година той е 45,53 %. В тази част от планираните 39 010 875 лв. са усвоени 36 732 523 лв. Разплатените разходи за делегирани от държавата дейности са съответно 33 811 716 лв., за местни дейности - 2 789 188 лв. Със 131 619 лв. през отчетната година Общината е дофинансирала делегирани от държавата дейности. 

За "Здравеопазване" при план на разходите за годината 4 367 709 лв.,  отчетено изпълнение е от 4 093 524 лв. Относителният дял е 5,07 %. Тук са отчетени разходите за детски ясли и Млечна кухня, здравните кабинети в детските градини и училищата, както и разходите за други дейности по здравеопазване.

За поддържане на чистотата в населените места от община Плевен през годината са изразходени 6 836 308 лв., се посочва още в отчета. Извършените през периода капиталови разходи, финансирани от бюджета на Общината, са съответно 3 377 790 лв., като те са посочени конкретно в приложение към документа.

Пълният текст на годишния отчет за изпълнението на финансовия план е в обем от близо 100 страници и е публикуван на страницата на местния парламент https://obs.pleven.bg/bg/, раздел "Заседания на постоянни комисии" - https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-za-mesets-avgust-2018-g.

След публичното обсъждане, предстои разглеждане на отчета и в заседанията този месец на всички постоянни комисии към Общински съвет – Плевен. Документът ще бъде внесен на редовното заседание на местния парламент в края на август. Съгласно Закона за публичните финанси, Общинският съвет приема отчета за изпълнението на бюджета не по-късно от 30 септември на годината, следваща отчетната година.