РЗИ-Плевен: Водата в Червен бряг, Радомирци и Рупци към момента не е годна за пиене

От страна на РЗИ – Плевен е организиран учестен мониторинг на качествата на питейната вода

Във връзка с влошената метеорологична обстановка и въведеното режимно водоснабдяване в гр. Червен бряг, с. Радомирци и с. Рупци от страна на РЗИ – Плевен е организиран учестен мониторинг на качествата на питейната вода. На 06.07.2018г. е възстановено водоподаването от водоизточник „Златна панега“ и е нормализирано количеството подадена вода за населението на трите населени места, като е отменено режимното водоснабдяване. Остава влошено качеството на водата по показатели мътност, манган и коли форми. От страна на РЗИ – Плевен е издадено предписание до ВиК ЕООД – Плевен за предприемане на всички оздравителни мероприятия, завишаване на дезинфекционния агент и организиране на учестен мониторинг на качествата на водата до нормализиране на обстановката.

"Уведомяваме населението, че подаваната вода от водопроводната мрежа на населените места към настоящия момент не е годна за пиене и готвене и може да се използва само за хигиенни и битови нужди. За питейни нужди да се използва бутилирана трапезна вода или ниско минерализирана минерална вода. При нормализиране на обстановката и привеждане на водата към изискванията на Наредба №9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели от страна на ВиК ЕООД – Плевен и РЗИ – Плевен населението ще бъде уведомено допълнително", информират от инцпекцията.