Представиха годишния отчет за управлението и разпореждането с общинска собственост

Общо 13 сделки с общински недвижими имоти на стойност 709 408 лв. е реализирала Община Плевен през 2017 година

Общо 13 сделки с общински недвижими имоти на стойност 709 408 лв. е реализирала Община Плевен през 2017 година. Организираните през годината търгове са 23 за продажбата на 22 общински недвижими имоти и един търг за учредяване право на строеж. Това става ясно от отчета за резултатите от управлението и разпореждането с общинската собственост за 2017 г., представен днес пред Общинския съвет на Плевен от кмета на Общината Георг Спартански. Съгласно Закона за общинската собственост и Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ежегодно кметът на Общината изготвя и предоставя на Общинския съвет информация за резултатите от управлението и разпореждането с общинската собственост. Сделките по управление и разпореждане с общински имоти се осъществява след решение на Общинския съвет, по ред посочен в цитираните по-горе два нормативни документа.

Относно придобитите от Община Плевен имоти през годината бе отчетено, че с решения на Министерския съвет на Плевен са прехвърлени безвъзмездно в собственост имотите на четири професионални гимназии - ПГ по мениджмънт и хранителни технологии, ПГ по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор", ПГ „Захарий Зограф" и ПГ по лозарство и винарство „Ал.Стамболийски". Общината получи безвъзмездно и бившата „Ветеринарна лечебница", която се преустройва в приют за бездомни кучета. През периода са заснети, нанесени в кадастралната карта и подадени за актуване поземлените имоти, сградите и съоръженията на Регионалния център за управление на отпадъците. Отчуждени са и части от два имота на ул. „Св. Климент Охридски" №6 и №8 с обща площ 278кв.м на цена 24 000 лв., чрез принудително отчуждаване по реда на Закона за общинската собственост. Терените са за изграждане на тротоар - публична общинска собственост.

От информацията, представена днес пред съветниците стана ясно, че през 2017 г. общинското предприятие "Жилфонд" е реализирало приходи от 1 225 311 лв., което е с 2% по-малко от предходната година, при план 1 260 700 лв. Приходите от жилищни наеми през периода са 346 708 лв., от нежилищни - 358 677 лв., наемите на терени за годината са общо 269 298 лв.

Приходите от дейността на ОП "Център за градска мобилност" - Плевен за годината са в размер на 1 318 823лв. (с 11% повече от предходната година, при план 1 200 000лв.). Приходите от Автогарата през годината са 506 465 лв., от паркинги и синя зона - 603 441 лв., приходите от други наематели - 109 009 лв., постъпленията от санкции през годината са 84 276 лв.

През 2017г. ОП "Акварел" има приходи от 185 081 лв., което е с 8% по-малко от предходната година, при план 310 000 лв. Постъпленията от Зоопарка са 65 401 лв.

Реализираните през годината приходи от наеми на нежилищни имоти и право на поставяне на преместваеми обекти - павилиони в кметствата на Община Плевен от всички действащи до момента договори са 52187 лв. с ДДС. Това е с 18% по-малко от предходната година, при план 70 000 лв., става ясно от отчета. В него се посочва още, че приходите от концесии през периода са 68 813 лв., а от наемите на земеделски земи и от продажба на дърва - 1287 007 лв. (с 13% повече от предходната година, при план 1 503 000 лв ). От организираните през 2017 г. общо 23 търга  за продажба на 22 общински недвижими имоти и един за учредяване право на строеж, 10 не са проведени поради липса на кандидати.

През годината са сключени 8 договора за безвъзмездно право на ползване на общински имоти, след решения на Общинския съвет. Към 31 декември 2017г. в актовите книги за общинска собственост са записани и се съхраняват досиетата на 12 474 акта за общински имоти. От тях действащи са 9 013 акта, като през отчетния период са съставени 560 акта за общинска собственост. В процес на преактуване са всички имоти на територията на град Плевен и землищата на всички населени места в общината, за които е влязла в сила Кадастрална карта.

Отчетът за резултатите от управлението и разпореждането с общинската собственост за 2017 г. бе приет от Общинския съвет с 37 гласа „за“ и 1 „въздържал се“.