199 решения е приел за половин година Общински съвет - Плевен

Отчетът за работата на местния парламент представи на сесията днес председателят Мартин Митев

За периода юли 2016 г. - декември 2016 г. включително Общински съвет - Плевен е приел общо 199 решения и е провел 8 заседания. Отчетът за работата на местния парламент за второто полугодие на 2016 г. представи на сесията днес председателят на Общинския съвет Мартин Митев.

Обсъдените от Общински съвет - Плевен предложения през отчетените месеци са 196, от които 158 са внесени от кмета на Общината, 7 от председателя на Общинския съвет, от постоянните комисии - 19, общински съветници са вносители на 12 предложения за полугодието. За периода има внесени и 5 питания, посочи Мартин Митев.

Шест от приетите решения за полугодието касаят промени в действащи нормативни актове и решения, приети са и 5 нови наредби: Наредба за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост; Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Плевен; Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен; Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен и Наредба за условията и реда за вписване на данни в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на Община Плевен.

През отчетния период ОбС - Плевен е одобрил участието на Община Плевен по пет проекта, гласувал е 33 решения за продажба и отдаване под наем на имоти общинска собственост, 10 за дейността на търговските дружества с общинско участие, 2 решения за опрощаване на несъбираеми задължения към държавата, 8 за предоставяне на еднократна финансова помощ и 5 решения за внасяне на предложения до МС за отпускане на персонални пенсии.

За посочените шест месеца Районна прокуратура - Плевен не е протестирала и не е искала отмяна или изменение на незаконосъобразни актове на Общинския съвет и не е спирала изпълнението на такива актове. Отлагателно вето от кмета върху приети от Общинския съвет решения е било наложено по 4 решения, върнатите за ново обсъждане от областния управител на Плевен решения са две. ОбС - Плевен