Областният управител проведе първа работна среща за създаване на обществени съвети в професионалните гимназии

Представители на бизнеса като партньор на училищата в реализирането на професионалните практики се изказаха в подкрепа на дуалното обучение

По инициатива на Областния управител Ралица Добрева се проведе първата среща във връзка със създаването на обществени съвети към професионалните гимназии. На нея присъстваха началникът и експерти в РУО – Плевен, директори и заместник директори на професионалните гимназии на територията на Област Плевен, представители на бизнеса и национално представените работодателски организации.

"Успешните икономики разчитат на модерни образователни системи, а разработването на добри политики в образованието и науката е невъзможно без участието на бизнеса”. С тези думи Областният управител Ралица Добрева откри форума. Тя отбеляза, че подобни периодични срещи за обмяна на идеи и споделяне на визии за развитието на образованието са от съществено значение както за законодателната власт, така и за бизнеса, който очаква образователната система да произведе кадрите, от които пазара има нужда.

"Създаването на обществените съвети в училищата е ключов акцент в закона за предучилищното и училищното образование. Целта на този орган e развитие на образователната институция и упражняване на граждански контрол върху управлението й”, поясни Областният управител Ралица Добрева.

"При съгласуването на план – приема и неговото реализиране сме в активен диалог и съдействие с бизнеса, който е в пряко договорни отношения и тези, които ще се присъединят в последствие в посока на покриване на необходимостта от кадри за общините и за областта”, отбеляза Албена Тотева – началник на РУО – Плевен.

В състава на обществените съвети в професионалните гимназии трябва да има и представител на работодателите. Той се определя с нарочна заповед от областния управител по предложение на представителните организации на работодателите. Общественият съвет одобрява стратегията за развитие, участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция при ранно напускане от училище, за предоставяне на рани възможности при предоставяне на обща и допълнителна подкрепа и при обсъждане избора на ученически униформи. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес, дава становище за разпределяне на бюджета по дейности и размер на капиталовите разходи, както и за отчета на изпълнението, съгласува училищния учебен план и участва к комисиите за атестиране на директорите.

По време на срещата се състоя дискусия във връзка с дуалното образование и неговото значение за добрата подготовка на кадри в професии, търсени от бизнеса. Бяха дадени добри примери за работещи практики в това отношение от представители на плевенски професионални гимназии.

Представители на бизнеса като партньор на училищата в реализирането на професионалните практики се изказаха в подкрепа на дуалното обучение. Добра оценка бе дадена на възможността за обучение на кадри в пряка работна среда като работеща практика за изграждане на добри специалисти в конкретните професии, търсени на пазара на труда.