Нова наредба регламентира прилежащите площи към жилищни сгради

Тя бе приета на днешната сесия на Общинския съвет по предложение на кмета Георг Спартански

Наредба за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване беше приета на днешната сесия на Общинския съвет по предложение на кмета Георг Спартански. Наредбата касае и случаите, когато сграда в режим на етажна собственост не може да се обособи в отделен урегулиран поземлен имот по реда на Закона за устройство на територията.

Прилежащата площ се определя със заповед на кмета на Община Плевен по искане на заинтересуваните лица или по негова инициатива. Определянето на прилежащата площ на сградата по инициатива на заинтересуваните лица, се извършва въз основа на заявление, което се внася в Общинска администрация от председателя на управителния съвет или управителя на етажната собственост. Приоритетите при определяне предназначението на прилежащата площ се подреждат по следния ред: първо за благоустрояване, озеленяване, почистване, след това за паркиране на автомобили на собственици на обекти в сградата върху определени за това площи, извън тези за озеленяване, и на трето място е оформянето на места за почивка и игра на деца.

Собственик или обитател в сграда с режим на етажна собственост, който наруши правилата за поддържане и използване на прилежащата площ, установени с тази наредба, се наказва с глоба от 50 до 150 лв., когато е физическо лице, или имуществена санкция от 200 до 500 лв., когато е юридическо лице. При повторно нарушение, наказанието е глоба от 100 до 300 лв. за физическо лице, или имуществена санкция от 300 до 600 лв., когато е юридическо лице.

Наредбата влиза в сила 7 дни след публикуването й в местния печат. Това информираха от пресцентъра на общината.