Ето какво ще решават плевенските старейшини утре

Общински съвет - Плевен заседава на 28 юли

По предварителен дневен ред от 36 точки заседава на 28 юли /четвъртък/ Общинският съвет на Плевен. Сесията е от 09,00 ч. в сграда „Гена Димитрова“, съобщават от пресцентъра на местния парламент.

Съветниците ще разгледат предложения за приемане на две нови наредби - Наредба №24 за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост и Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Плевен.

В проекта за Наредба №24 се посочва, че целта на приемането й е изпълнението на законови задължения по цитирани в проекта нормативни актове и определянето на условията и реда за начина и контрола по поддържането и използването на прилежащата площ от етажната собственост. В документа се казва още, че прилежащата площ се определя със заповед на кмета на Община Плевен по искане на заинтересуваните лица или по негова инициатива. Определянето ще става на база на заявление до общинската администрация от председателя на управителния съвет или управител на етажната собственост. Глава втора на проекта за документ касае контрола и санкциите, които ще се налагат при констатиране на нарушения. Така например собственик или обитател в сграда с режим на етажна собственост, който наруши правилата за поддържане и използване на прилежащата площ, установени с тази наредба, според предложението, ще се наказва с глоба от 50 до 150 лв., когато е физическо лице, или имуществена санкция от 200 до 500 лв., когато е юридическо лице. При повторно нарушение наказанието е глоба от 100 до 300 лв., когато е физическо лице, или имуществена санкция от 300 до 600 лв., когато е юридическо лице.

Вторият проект - за Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Плевен, цели по-ефективно използване на услугите в детските градини и повишаване на тяхното качество. Наредбата обхваща целия процес по регистриране, кандидатстване, класиране, записване, преместване и отписване на деца от детските градини на територията на община Плевен. В нея се посочва, че в детските градини могат да се откриват яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до 3-годишна възраст. Предучилищното образование се организира в четири възрастови групи, за които ще важи целогодишен прием при налични свободни места. Свободните места за всяка възрастова група ще се обявяват от директора на детското заведение на информационни табла за родители в детските градини и на страницата на Община Плевен. Документите за прием в яслени и първи групи ще се подават от 1 януари до 22 април на текущата година, за което ще се издава входящ номер. Резултатите с приетите деца от първо класиране ще става на 29 април, а родителите ще имат време да декларират писмено желанието си за записване на детето в срок до 13 май. Свободните места след първо класиране ще се обявяват от директорите на детските заведения съответно на 14 май и в срок до 23 май. Неприетите ще могат да подават документи за второ класиране в детските градини, в които има свободни места. Резултатите от него ще се изнасят на 30 май, а записването ще е до 10 юни. Подлежащите на задължителна предучилищна подготовка на 5 и 6 години ще подават документи до 30 август, се посочва още в предложението. Класирането при приема на децата ще става по точкова система, описана подробно в Трети раздел на проекта за Наредба.

Четвърта точка в предварителния дневен ред на сесията е предложение за приемане на Наредба за допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен. Предложението е във връзка с приетия Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси, който ще влезе в сила от 1 януари 2017 г. В него фигурира нов раздел - „Данък върху таксиметров превоз на пътници“, като годишния размер на данъка се определя от Общинския съвет в граници от 300 лв. до 1000 лв. в срок до 31 октомври на предходната година.

Част от дневния ред на юлската сесия са и няколко предложения, касаещи общинските фирми. На 28-ми съветниците трябва да изберат експерт - счетоводители за заверка на годишните финансови отчети за 2016 г. на „Тролейбусен транспорт“ и „Инжстрой“. Девета точка пък е предложение от съветника Христослав Михайлов за избор на управител на общинската фирма „Паркстрой” ЕООД. „В началото на август тази година изтича договорът за управление на настоящия управител на „Паркстрой” ЕООД. Предвид факта, че дружеството е основният участник в процеса по поддръжката на зелените площи и озеленяването на община Плевен считам, че е необходимо да приемем решение, с което да изберем управител на дружеството“, посочва Михайлов. И добавя, че отлагането на решението за сесията в края на август и предвид сроковете за неговото влизане в сила би довело до невъзможност на дружеството да се справи с непосредствените задачи, което от своя страна ще доведе до негативни обществени последици.

Общинският съвет ще разгледа и три предложения, свързани с утвърждаването на решенията на комисиите, провели конкурсите за избор на управители на „Дентален център I - Плевен“, „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I - Плевен“ и „ДКЦ II - Плевен“. Точка 12 е предложение за рефинансиране на банков ипотечен кредит на общинското дружество „Тибор“.

Общински съвет - Плевен ще решава и за закриването на детската градина в село Коиловци. Вносител на предложението е кметът Георг Спартански. В предложението се посочва, че за учебната 2015/2016 г. списъчният състав на децата в детското заведение е бил 8. С решение на местния парламент преди време е дадено съгласие градината да функционира с една смесена група с недостиг от 4 деца. От осемте деца три подлежат вече на обучение в 1 клас. Така в момента градината се посещава само от 5 деца, което е в противоречие с изискванията за минимален брой от 12 деца. В същото време за новата учебна година няма постъпили молби за прием на деца с ЦДГ „Мир” - с. Коиловци.

В дневния ред са включени още предложение за отдаване под наем на общински имоти за предоставяне на РИЕ /билбордове/ за насърчаване на вътрешния туризъм, предложение за отдаване под наем без търг или конкурс на Сдружение „Автомобилен и картинг спортен клуб - Плевен Рейсинг – ТИМ” на нежилищен имот от 430 кв.м. /частна общинска собственост/ на бул. „Г. Кочев”, предложение за безвъзмездно ползване на помещения на първия етаж в сградата на „Дентален център І - Плевен” на бул.”Русе” №1 за нуждите на екипа по предоставяне на услугата „Приемна грижа” по проект „Приеми ме 2015”.

На сесията в четвъртък председателят на Общинския съвет Мартин Митев и кметът на Плевен Георг Спартански ще отчетат средствата за командировъчни разходи за периода 01.04.2016 г. - 30.06.2016 г. Ще бъде отчетена и дейността на Общински съвет - Плевен за периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 година. Последна точка в предварителния дневен ред е питане от общинския съветник Николай Николов Маринов.