Оценяват въздействието върху околната среда на свинеферма край Коиловци

Община Плевен приема писмени становища от заинтересованите лица

Община Плевен съобщава, че на основание чл.6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е осигурен обществен достъп до информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение: „Свинеферма за отглеждане на 70 продуктивни свине-майки и приплоди и подземна торова лагуна за временно съхранение на оборски тор”, ПИ 241002. Свинефермата се намира в местността „Чешмицата”, землище на Коиловци, община Плевен, с възложител: „ИЕ” ЕООД, гр. Плевен.

В 14 дневен срок, считано от днес – 4 май, заинтересованите лица могат да подадат писмени становища, които да бъдат взети предвид при издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за горното инвестиционно предложение.

Документацията е заведена в Община Плевен с вх. № ЕК-195/30.04.2015 г. и е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08:45 до 16:45 часа в стая № 15. Становища се приемат в Центъра за административно обслужване на граждани, пл. „Възраждане” № 4.