Община Левски взима мерки за настъпилия пожароопасен сезон

Забранява се паленето на открит огън и извършването на огневи работи

Община Левски обяви на официалния си сайт Заповед N 497, че е настъпил пожароопасния сезон в горските територии на общината за времето от 20 април до 31 октомври.

По този повод кметът на града – Любка Александрова, нарежда на всички кметове в околността и кметските наместници, чрез създадените доброволни формирования, да организират и участват в действия при гасенето на пожари в горски територии. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии. През този период Община Левски, собствениците и ползвателите на горски територии трябва да поддържат постоянна повишена бдителност и активност на целия персонал.

Нарежда се и почистването на сухи треви покрай ж.п линии и пътища, линейните съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от I клас на пожарна безопасност да се извърши от ОПУ-Плевен и ДП „НКЖИ“ ЖП Секция Враца.

Всяко лице, забелязало пожар в горските територии, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към номер 112 или дежурен по общински съвет за сигурност на телефони 0650/82169 или 0884463777.