Над 2200 присъди в Плевенско през 2014 година

В ОД на МВР - Плевен са регистрирани 3790 броя криминални престъпления за миналата година

За отчетния период от 01.01.2014 г . до 31.12.2014 г . в ОД на МВР - Плевен са регистрирани 3790 броя криминални престъпления. Това става ясно от резюме на годишния доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурите от региона на ОП - Плевен.

В абсолютно изражение е налице намаление на регистрираните криминални престъпления през отчетния период с 508 броя спрямо същия период на 2013 г.

През 2014 г. прокурорите от Плевенски съдебен окръг са наблюдавали 8902 бр. досъдебни производства, като от тях 8620 бр. разследвани от разследващ полицай, 186 бр . от следовател, 15 бр. от прокурор и 81 бр. от митнически инспектори.

През 2014 г . са приключени от разследващ орган 5961 бр. разследвания. Неприключени са останали 1140 бр.

От прокурор са били решени общо 7381 досъдебни производства - от тях 1738 са внесени в съда, 2980 са прекратени и 2564 са спрени. Общият брой на прокурорските актове внесени в съда е 1836 бр., за 5005 бр. престъпления срещу 2053 лица.

През отчетния период са внесени 1029 бр. обвинителни актове, 592 бр. споразумения и 215 бр. предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

През отчетния период на територията на ОП - Плевен са наблюдавани общо 137 бр. незабавни производства. За сравнение , за отчетната 2013 г. техният брой е бил 102, т.е . наблюдава се увеличаване на техния брой като съпоставено с тяхната бройка от 2012 г. – 81 бр. - е налице тенденция към увеличение.

През този отчетен период, независимо от голямата натовареност на разследващите органи, тази форма на разследване е използвана от всички прокуратури. Най - голям е техният брой в РП Плевен – 43 бр., РП Левски – 42 бр. и РП - Никопол – 32 бр.

През отчетния период в региона са наблюдавани общо 677 бр. бързи производства. През отчетния период следователите от ОСлО при ОП - Плевен са работили по 227 ДП от компетентността на Окръжна прокуратура – Плевен.

През отчетния период съдилищата от Плевенски съдебен район са решили 2296 бр. дела, образувани по внесените прокурорски актове.

През 2014 г . броят на осъдените и санкционирани лица по внесените в съдилищата актове на прокуратурата пък е 2251 бр. През 2013 г. техният брой е бил 2134 бр.

От изложените данни е видно, че е налице увеличение с 5,5 % на осъдените и санкционирани лица през календарната година спрямо предходната 2013 г .

От получените през годината присъди са преведени в изпълнение 1209 броя. През годината прокуратурите в областта са изпратили за изпълнение 664 присъди „Пробация ” с различни пробационни мерки.